Metadossier Externe inhuur

Uitkomsten

Exporteer als CSV

Achtkarspelen (2010)

Wet- en regelgeving

 • Welke regelgeving heeft betrekking op de inhuur van derden?
 • Hoe kunnen de bevindingen tav de kosten, procedures, de dekking en de verantwoording worden beoordeeld in termen van rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid?

Beleid(sdoelen)

 • Welk geschreven en ongeschreven beleid heeft de gemeente Achtkarspelen voor de inhuur van derden?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • Op welke wijze worden de kosten van de inhuur van derden gedekt?
 • Op welke wijze worden de kosten van de inhuur van derden verantwoord?
 • Hoe kunnen de bevindingen tav de kosten, procedures, de dekking en de verantwoording worden beoordeeld in termen van rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid?

Uitgaven

 • Welke kosten waren in 2008 en 2009 gemoeid met de inhuur van externen, onderverdeeld naar type inhuur?
 • Op welke wijze worden de kosten van de inhuur van derden gedekt?
 • Op welke wijze worden de kosten van de inhuur van derden verantwoord?
 • Hoe kunnen de bevindingen tav de kosten, procedures, de dekking en de verantwoording worden beoordeeld in termen van rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Op welke wijze worden de kosten van de inhuur van derden verantwoord?
 • Hoe kunnen de bevindingen tav de kosten, procedures, de dekking en de verantwoording worden beoordeeld in termen van rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid?

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Op welke wijze worden de kosten van de inhuur van derden verantwoord?
 • Hoe kunnen de bevindingen tav de kosten, procedures, de dekking en de verantwoording worden beoordeeld in termen van rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid?

Organisatie externe inhuur

 • Welke procedures hanteert de gemeente voor de inhuur van derden?
 • Hoe kunnen de bevindingen tav de kosten, procedures, de dekking en de verantwoording worden beoordeeld in termen van rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid?

Omvang en samenstelling externe inhuur

-

Protocol/werkinstructies

 • Welke procedures hanteert de gemeente voor de inhuur van derden?

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

-

Besluit tot externe inhuur

-

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

 • Hoe kunnen de bevindingen tav de kosten, procedures, de dekking en de verantwoording worden beoordeeld in termen van rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid?

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

 • Hoe kunnen de bevindingen tav de kosten, procedures, de dekking en de verantwoording worden beoordeeld in termen van rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid?

Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (2022)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke doelen en ambities hebben de gemeenten en GR ten aanzien van externe inhuur binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid?
 • Welk beleid is vastgesteld door de gemeenten (raden en colleges, ABG-bestuur) voor externe inhuur?
 • Welk flankerend beleid (bijvoorbeeld afdelingsplanning) is vastgesteld rond strategische personeelsplanning en externe inhuur?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Hoe en op welke manier wordt het beleid met betrekking tot externe inhuur gemonitord en geëvalueerd?

Evaluatie/onderzoek

 • Hoe en op welke manier wordt het beleid met betrekking tot externe inhuur gemonitord en geëvalueerd?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Op welke wijze worden de gemeenteraden geïnformeerd over (de realisatie van) het beleid met betrekking tot externe inhuur?

Informatievoorziening controle

 • Op welke wijze worden de gemeenteraden geïnformeerd over (de realisatie van) het beleid met betrekking tot externe inhuur?

Organisatie externe inhuur

 • Op welke grond en door wie wordt het besluit om over te gaan tot externe inhuur genomen?

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Wat was de aard en omvang van externe inhuur door de ABG-organisatie (vanaf 2018)?

Protocol/werkinstructies

 • Hoe verhoudt het besluit om over te gaan tot externe inhuur zich tot geldende normen en kaders? Welke (externe) factoren beïnvloeden deze keuze?

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

 • Hoe wordt in de praktijk uitvoering gegeven aan het beleid ten aanzien van externe inhuur?

Besluit tot externe inhuur

 • Hoe verhoudt het besluit om over te gaan tot externe inhuur zich tot geldende normen en kaders? Welke (externe) factoren beïnvloeden deze keuze?

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

-

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

-

Amsterdam (2017)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welk beleid is van toepassing op de inhuur van externe medewerkers en in hoeverre is dit beleid adequaat?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • Op welke wijze legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en in hoeverre is deze verantwoording toereikend voor de gemeenteraad?

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • In hoeverre wordt bewaakt dat er volgens de vastgestelde richtlijnen en procedures wordt gewerkt?
 • Op welke wijze legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en in hoeverre is deze verantwoording toereikend voor de gemeenteraad?

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Op welke wijze legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en in hoeverre is deze verantwoording toereikend voor de gemeenteraad?

Organisatie externe inhuur

 • In hoeverre wordt bewaakt dat er volgens de vastgestelde richtlijnen en procedures wordt gewerkt?

Omvang en samenstelling externe inhuur

-

Protocol/werkinstructies

 • Welke richtlijnen en procedures zijn er vastgesteld om de beleidsdoelstellingen te realiseren en in hoeverre zijn deze adequaat?

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

 • In hoeverre wordt bewaakt dat er volgens de vastgestelde richtlijnen en procedures wordt gewerkt?

Besluit tot externe inhuur

-

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

-

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

-

Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH-gemeenten) (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welk beleid voeren de Werkorganisatie BUCH, respectievelijk de afzonderlijke gemeenten, op de inhuur van externe medewerkers?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Wat betekent de flexibele schil voor de continuïteit en de kwaliteit van de werkprocessen en welke mogelijkheden hebben de Werkorganisatie BUCH en de afzonderlijke gemeenten om, indien gewenst, bij te sturen?

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

 • Wat betekent de flexibele schil voor de continuïteit en de kwaliteit van de werkprocessen en welke mogelijkheden hebben de Werkorganisatie BUCH en de afzonderlijke gemeenten om, indien gewenst, bij te sturen?
 • Is de verantwoording aan de gemeenteraden toereikend?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie externe inhuur

 • Wat betekent de flexibele schil voor de continuïteit en de kwaliteit van de werkprocessen en welke mogelijkheden hebben de Werkorganisatie BUCH en de afzonderlijke gemeenten om, indien gewenst, bij te sturen?
 • Zijn er verschillen tussen de vier gemeenten, tegen de achtergrond van de samenwerking in de Werkorganisatie BUCH, als het gaat om de inhuur van externen? Zo ja, welke zijn dat dan?

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Hoe heeft de omvang en de samenstelling van de inhuur van externen zich vanaf 1 januari
  2015 ontwikkeld en wat is de verklaring hiervoor?

Protocol/werkinstructies

-

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

 • Hoe wordt in de praktijk gewerkt en is dit conform dit beleid?
 • Wat betekent de flexibele schil voor de continuïteit en de kwaliteit van de werkprocessen en welke mogelijkheden hebben de Werkorganisatie BUCH en de afzonderlijke gemeenten om, indien gewenst, bij te sturen?
 • Zijn er verschillen tussen de vier gemeenten, tegen de achtergrond van de samenwerking in de Werkorganisatie BUCH, als het gaat om de inhuur van externen? Zo ja, welke zijn dat dan?

Besluit tot externe inhuur

-

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

-

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

-

Beverwijk (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke beleidskeuzes zijn gemaakt?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • Wordt gerapporteerd volgens de voorschriften van het BBV?

Uitgaven

 • Is bekend welke kosten gemoeid zijn met externe inhuur?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Waar, wanneer, waarover en aan wie wordt over externe inhuur gerapporteerd. Wat is de reden dat gerapporteerd wordt en door wie worden de rapportages gebruikt?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Waar, wanneer, waarover en aan wie wordt over externe inhuur gerapporteerd. Wat is de reden dat gerapporteerd wordt en door wie worden de rapportages gebruikt?

Informatievoorziening controle

 • Waar, wanneer, waarover en aan wie wordt over externe inhuur gerapporteerd. Wat is de reden dat gerapporteerd wordt en door wie worden de rapportages gebruikt?

Organisatie externe inhuur

 • Hoe verloopt de ambtelijke procedure voor inhuur? Zijn hier afspraken over gemaakt?
 • Wie zijn erbij betrokken?

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Is bekend hoeveel fte wordt ingehuurd, waarvoor, waarom en hoe?

Protocol/werkinstructies

 • Hoe verloopt de ambtelijke procedure voor inhuur? Zijn hier afspraken over gemaakt?

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

 • Wordt er gewerkt volgens de afspraken?

Besluit tot externe inhuur

-

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

-

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

-

Blaricum, Eemnes en Laren (BEL gemeenten) (2017)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welk beleid voeren de BEL Combinatie en de afzonderlijke BEL-gemeenten op het vlak van de inhuur van externe inhuur?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Wat betekent de flexibele schil voor de continuïteit en de kwaliteit van de werkprocessen en welke mogelijkheden hebben de BEL Combinatie en de afzonderlijke BEL-gemeenten om op dit vlak, mocht dat nodig zijn, bij te sturen?

Kaderstellende rol

 • Wat betekent de flexibele schil voor de continuïteit en de kwaliteit van de werkprocessen en welke mogelijkheden hebben de BEL Combinatie en de afzonderlijke BEL-gemeenten om op dit vlak, mocht dat nodig zijn, bij te sturen?

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie externe inhuur

 • Zijn er verschillen tussen de drie gemeenten, tegen de achtergrond van de samenwerking in de BEL Combinatie, als het gaat om externe inhuur en zo ja, welke zijn dat dan?

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Wat is de samenstelling en de omvang van de flexibele schil van de ambtelijke organisatie van de BEL Combinatie en de afzonderlijke BEL-gemeenten?

Protocol/werkinstructies

-

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

 • Wat betekent de flexibele schil voor de continuïteit en de kwaliteit van de werkprocessen en welke mogelijkheden hebben de BEL Combinatie en de afzonderlijke BEL-gemeenten om op dit vlak, mocht dat nodig zijn, bij te sturen?
 • Zijn er verschillen tussen de drie gemeenten, tegen de achtergrond van de samenwerking in de BEL Combinatie, als het gaat om externe inhuur en zo ja, welke zijn dat dan?

Besluit tot externe inhuur

-

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

-

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

-

Dalfsen (2016)

Wet- en regelgeving

 • Is het (geschreven en ongeschreven) beleid in overeenstemming met Europese en nationale wet- en regelgeving?
 • In hoeverre is de uitvoeringpraktijk conform het vastgestelde beleid (rechtma tigheid)?

Beleid(sdoelen)

 • Wat is het geschreven beleid over inhuur van derden in de gemeente?
 • Welk ongeschreven beleid kent de gemeente?
 • Welke normen, doelstellingen en uitgangspunten liggen ten grondslag aan en zijn geëxpliciteerd in het (geschreven en ongeschreven) inkoop- en aanbestedingsbeleid?
 • Sluiten de normen, doelstellingen en uitgangspunten uit dit beleid aan bij de bredere beleidsdoelen van de gemeenten?
 • Is het (geschreven en ongeschreven) beleid in overeenstemming met Europese en nationale wet- en regelgeving?
 • Welke visie heeft de gemeente geformuleerd ten aanzien van de verhouding tussen het vaste personeel en de flexibele schil?
 • Worden er in individuele gevallen of in algemene zin doelstellingen geformuleerd voor de inhuur van derden?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie externe inhuur

-

Omvang en samenstelling externe inhuur

-

Protocol/werkinstructies

-

(Strategisch) personeelsbeleid

 • Welke visie heeft de gemeente geformuleerd ten aanzien van de verhouding tussen het vaste personeel en de flexibele schil?
 • Hoe kan de verhouding tussen het vaste personeel en de flexibele schil van de gemeente Dalfsen worden beoordeeld vergeleken met andere gemeenten en met inachtneming van de visie van de gemeenten op de externe inhuur van personeel?

Uitvoering Externe Inhuur

 • In hoeverre is de uitvoeringpraktijk conform het vastgestelde beleid (rechtmatigheid)?
 • In welke mate is sprake van een flexibele schil voor de inhuur van derden, op welke wijze wordt deze gecreëerd en is naar het oordeel van betrokkenen sprake van voldoende flexibiliteit om derden in te huren?

Besluit tot externe inhuur

-

Opdrachtformulering

 • Worden er in individuele gevallen of in algemene zin doelstellingen geformuleerd voor de inhuur van derden?

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

 • Worden er in individuele gevallen of in algemene zin doelstellingen geformuleerd voor de inhuur van derden?

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

 • Is de inhuur van derden doeltreffend?
 • Hoe kan de verhouding tussen het vaste personeel en de flexibele schil van de gemeente Dalfsen worden beoordeeld vergeleken met andere gemeenten en met inachtneming van de visie van de gemeenten op de externe inhuur van personeel?

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

 • Vindt de inhuur van derden doelmatig plaats?
 • Hoe kan de verhouding tussen het vaste personeel en de flexibele schil van de gemeente Dalfsen worden beoordeeld vergeleken met andere gemeenten en met inachtneming van de visie van de gemeenten op de externe inhuur van personeel?

Dinkelland (2011)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Wat is het beleid en de procedure binnen de gemeente bij de inhuur van externen en op welke wijze wordt hierbij aandacht besteed aan doelmatigheid en doeltreffendheid?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Hoe verhoudt de financiële omvang van de inhuur zich tot die van andere, gelijkwaardige ge-meenten?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • In hoeverre worden door de gemeente achteraf de resultaten van de inhuur, met name de doelmatigheid, geëvalueerd?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Welke informatie is nodig voor de raad over de inhuur van externen, voor de kaderstellende en controlerende taak van de raad?

Informatievoorziening controle

 • Welke informatie is nodig voor de raad over de inhuur van externen, voor de kaderstellende en controlerende taak van de raad?

Organisatie externe inhuur

 • Wat is het beleid en de procedure binnen de gemeente bij de inhuur van externen en op welke wijze wordt hierbij aandacht besteed aan doelmatigheid en doeltreffendheid?

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Op welke taakvelden worden externen ingezet?
 • Welke voorwaarden zijn er binnen de gemeente gecreëerd om inzicht te krijgen in de aard en omvang van de inhuur van externen?
 • Hoe verhoudt de financiële omvang van de inhuur zich tot die van andere, gelijkwaardige ge-meenten?

Protocol/werkinstructies

-

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

-

Besluit tot externe inhuur

 • Wat zijn de redenen voor inhuur?

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

 • In hoeverre worden door de gemeente achteraf de resultaten van de inhuur, met name de doelmatigheid, geëvalueerd?

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

 • Wat is het beleid en de procedure binnen de gemeente bij de inhuur van externen en op welke wijze wordt hierbij aandacht besteed aan doelmatigheid en doeltreffendheid?

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

 • Wat is het beleid en de procedure binnen de gemeente bij de inhuur van externen en op welke wijze wordt hierbij aandacht besteed aan doelmatigheid en doeltreffendheid?
 • In hoeverre worden door de gemeente achteraf de resultaten van de inhuur, met name de doelmatigheid, geëvalueerd?

Dordrecht (2017)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke visie en doelen heeft de gemeente Dordrecht ten aanzien van externe inhuur (binnen het personeelsbeleid in algemene zin)?
 • In hoeverre heeft de gemeente Dordrecht een visie ontwikkeld op het nut en de noodzaak van toekomstige externe inhuur, al dan niet in relatie tot het toekomstige personeelsbeleid?
 • Voorzover ja,welke keuzes zijn gemaakt ten aanzien van het eigen apparaat en de flexibele schil? Wat betekent dit voor de omvang van de toekomstige externe inhuur?
 • Voorzover nee,waarom is (nog) geen visie of beleid ontwikkeld?
 • Wat zijn de feitelijke aard en omvang van de inhuur van externen in de periode 2013-2015?
 • Hoe verhouden de aard, omvang en kosten zich tot het formele beleid (indien hiervan sprake is)?
 • Bestaat er formeel vastgelegd gemeentelijke beleid voor de inhuur van externen en zo ja, hoe wordt dat beleid in de praktijk nageleefd?
 • Wat is het beleid voor externe inhuur binnen de gemeente Dordrecht?
 • In hoeverre (en wanneer) is dat beleid formeel vastgelegd?

Budget

 • Wat zijn de feitelijke aard en omvang van de inhuur van externen in de periode 2013-2015?
 • Welke kosten zijn hiermee gemoeid en ten laste van welke budgetten zijn deze bedragen gekomen?

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

Wat zijn de feitelijke aard en omvang van de inhuur van externen in de periode 2013-2015?

 • Welke kosten zijn hiermee gemoeid en ten laste van welke budgetten zijn deze bedragen gekomen?
 • Hoe verhouden de aard, omvang en kosten zich tot het formele beleid (indien hiervan sprake is)?

Sturende rol college

 • In hoeverre (en wanneer) is dat beleid formeel vastgelegd?

Kaderstellende rol

 • In hoeverre (en wanneer) is dat beleid formeel vastgelegd?

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • In hoeverre is de inhuur van externen transparant te noemen?

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • In hoeverre is de inhuur van externen transparant te noemen?
 • Hoe is in de periode 2013-2015 aan de gemeenteraad verantwoording afgelegd over externe inhuur?

Organisatie externe inhuur

 • Wat zijn volgens betrokken partijen (directie, lijnmanagement, medezeggenschapsorgaan, P&O) de voor- en nadelen voor de (arbeids-)organisatie?

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Wat zijn de feitelijke aard en omvang van de inhuur van externen in de periode 2013-2015?
 • Welke kosten zijn hiermee gemoeid en ten laste van welke budgetten zijn deze bedragen gekomen?
 • Hoe verhouden de aard, omvang en kosten zich tot het formele beleid (indien hiervan sprake is)?
 • Hoe verhoudt de omvang van de externe inhuur zich tot de vaste formatieomvang van de gemeente?
 • Hoe verhoudt de feitelijke externe inhuur zich tot de geraamde externe inhuur in de periode 2013-2015?

Protocol/werkinstructies

-

(Strategisch) personeelsbeleid

 • Welke visie en doelen heeft de gemeente Dordrecht ten aanzien van externe inhuur (binnen het personeelsbeleid in algemene zin)?
 • In hoeverre heeft de gemeente Dordrecht een visie ontwikkeld op het nut en de noodzaak van toekomstige externe inhuur, al dan niet in relatie tot het toekomstige personeelsbeleid?
 • Voorzover ja,welke keuzes zijn gemaakt ten aanzien van het eigen apparaat en de flexibele schil? Wat betekent dit voor de omvang van de toekomstige externe inhuur?
 • Voorzover nee,waarom is (nog) geen visie of beleid ontwikkeld?

Uitvoering Externe Inhuur

 • Waren alternatieven voor externe inhuur mogelijk? Zo ja, welke en waarom is hiervoor niet gekozen?
 • Wat zijn volgens betrokken partijen (directie, lijnmanagement, medezeggenschapsorgaan, P&O) de voor- en nadelen voor de (arbeids)organisatie?
 • Hoe gebeurt de inhuur van externen in de praktijk?
 • Bestaat er formeel vastgelegd gemeentelijke beleid voor de inhuur van externen en zo ja, hoe wordt dat beleid in de praktijk nageleefd?
 • Hoe gebeurt de inhuur van externen in de praktijk?

Besluit tot externe inhuur

 • Waren alternatieven voor externe inhuur mogelijk? Zo ja, welke en waarom is hiervoor niet gekozen?

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

 • Hoe zien de registratie en de dossiervorming rond externe inhuur eruit?

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

 • In hoeverre is de inhuur van externen transparant te noemen?

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

'- In hoeverre zijn met de externe inhuur in de periode 2013-2015 deze doelen bereikt?

Resultaat beleid Externe Inhuur

'- In hoeverre zijn met de externe inhuur in de periode 2013-2015 deze doelen bereikt?

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

 • In hoeverre zijn met de externe inhuur in de periode 2013-2015 deze doelen bereikt?
 • Hoe doeltreffend is de inhuur van externen?

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

 • Hoe doelmatig is de inhuur van externen?

Ede (2010)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Wat is het beleid voor externe inhuur, zowel concernbreed als per sector?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Hoe verhouden de kosten van externe inhuur zich ten opzichte van de
  normformatie, de werkelijke bezetting en de totale loonsom?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Hoe vindt registratie en verantwoording van externe inhuur plaats?

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Hoe vindt registratie en verantwoording van externe inhuur plaats?

Organisatie externe inhuur

-

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Wat is de aard en omvang van externe inhuur?
 • Hoe verhouden de kosten van externe inhuur zich ten opzichte van de
  normformatie, de werkelijke bezetting en de totale loonsom?

Protocol/werkinstructies

 • Wat zijn de regels en richtlijnen voor externe inhuur en worden deze nageleefd?

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

 • Wat zijn de regels en richtlijnen voor externe inhuur en worden deze nageleefd?

Besluit tot externe inhuur

-

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

 • Hoe vindt registratie en verantwoording van externe inhuur plaats?

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

-

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

 • Hoe verhouden de kosten van externe inhuur zich ten opzichte van de
  normformatie, de werkelijke bezetting en de totale loonsom?

Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten (2010)

Wet- en regelgeving

 • Zijn de middelen rechtmatig ingezet?

Beleid(sdoelen)

 • Bestaat er binnen de gemeenten (geschreven) beleid voor de inhuur van derden?
 • Zo ja, wat is de inhoud van dat beleid?
 • Wat is de kwaliteit van dat beleid?

Budget

 • Hoe wordt de inhuur van externen gedekt?

Begroting/Jaarverslag

 • Hoe wordt de inhuur van externen gedekt?

Uitgaven

 • Welke omvang had de inhuur van derden in 2007 en 2008 binnen de vier gemeenten en welke kosten waren daarmee gemoeid?
 • Zijn de middelen rechtmatig ingezet?
 • Op welke wijze worden de kosten inzichtelijk gemaakt?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Op welke wijze worden de kosten inzichtelijk gemaakt?
 • Hoe vindt informatievoorziening over inhuurtrajecten plaats?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Hoe vindt informatievoorziening over inhuurtrajecten plaats?

Informatievoorziening controle

 • Op welke wijze worden de kosten inzichtelijk gemaakt?
 • Hoe vindt informatievoorziening over inhuurtrajecten plaats?

Organisatie externe inhuur

 • Bij wie ligt het initiatief om tot de inhuur van derden over te gaan?
 • Wie besluit om tot inhuur van derden over te gaan en hoe komt die beslissing tot stand?
 • Wie bepaalt de opdrachtformulering en hoe ziet de opdracht eruit?

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Welke omvang had de inhuur van derden in 2007 en 2008 binnen de vier gemeenten en welke kosten waren daarmee gemoeid?

Protocol/werkinstructies

-

(Strategisch) personeelsbeleid

 • Op welke wijze wordt getracht de inhuur van derden te voorkomen en/of te verminderen?

Uitvoering Externe Inhuur

-

Besluit tot externe inhuur

 • Stellen de gemeenten van tevoren vast of het nodig is om tot inhuur van derden over te gaan? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
 • Op welke wijze wordt getracht de inhuur van derden te voorkomen en/of te verminderen?
 • Bij wie ligt het initiatief om tot de inhuur van derden over te gaan?
 • Wie besluit om tot inhuur van derden over te gaan en hoe komt die beslissing tot stand?

Opdrachtformulering

 • Wie bepaalt de opdrachtformulering en hoe ziet de opdracht eruit?

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

 • Zijn voorafgaand aan de inhuur doelstellingen vastgelegd?

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

 • Op welke wijze wordt nagegaan of aan inhuurdoelstellingen wordt voldaan en of de beoogde resultaten zijn behaald?

Geleverde eindproduct/dienstverlening

 • Op welke wijze wordt nagegaan of aan inhuurdoelstellingen wordt voldaan en of de beoogde resultaten zijn behaald?

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

-

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

-

Gooise Meren (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Hoe ziet het beleid voor de inhuur van extern personeel er uit en welke keuzes zijn daarbij (door de raad) gemaakt?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • Op welke wijze is de externe inhuur, en daarmee de uitvoering van het beleid, verantwoord in de jaarstukken?

Uitgaven

'- Wat is de omvang in euro’s van de externe inhuur geweest in de jaren 2016, 2017 en 2018, uitgesplitst naar soorten inhuur en naar gemeentelijke afdeling?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Hoe ziet het beleid voor de inhuur van extern personeel er uit en welke keuzes zijn daarbij (door de raad) gemaakt?

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie externe inhuur

-

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Wat is de omvang in fte van de externe inhuur geweest in de jaren 2016, 2017 en 2018, uitgesplitst naar soorten inhuur en naar gemeentelijke afdeling?
 • Hoe staat externe inhuur in verhouding tot vaste medewerkers?

Protocol/werkinstructies

-

(Strategisch) personeelsbeleid

 • Voor niet-zzp’ers: wat is de loonschaal waarin flexibele medewerkers opereren?

Uitvoering Externe Inhuur

 • Op welke wijze is de externe inhuur, en daarmee de uitvoering van het beleid, verantwoord in de jaarstukken?

Besluit tot externe inhuur

 • Wat is de reden geweest voor de externe inhuur, uitgesplitst naar specifieke deskundigheid, capaciteit of andere?

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

 • Wat is de duur van de inhuur/contracten?

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

-

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

-

Groningen (2010)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie externe inhuur

-

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Hoe heeft de formatieve personeelsomvang van de gemeente Groningen zich sinds 2004 jaarlijks ontwikkeld?
 • Op welke wijze is de personeelsreductie van de afgelopen jaren gerealiseerd?
 • Op welke wijze heeft de omvang van de inhuur van externen zich sinds 2004 jaarlijks
  ontwikkeld?
 • Hoe zijn de jaarlijkse veranderingen in de omvang van de inhuur van externen per
  dienst te verklaren?
 • Is er sprake van een causale relatie tussen de formatiereductie en de omvang van de inhuur van externen?
 • Hoe is te verklaren dat de personeelsomvang van de dienst SOZAWE ondanks een kleinere taakomvang als gevolg van minder cliënten, de afgelopen jaren niet is afgenomen?

Protocol/werkinstructies

-

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

-

Besluit tot externe inhuur

-

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

-

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

-

Haarlem (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Wat is het beleid, wat zijn de procedures en hoe wordt het beleid nageleefd?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Is de raad goed in positie?

Controlerende rol

 • Is de raad goed in positie?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Hoeveel en waarvoor wordt er ingehuurd (inzicht voor de raad) en hoe presteert Haarlem in vergelijking met andere gemeenten?

Organisatie externe inhuur

 • Wat is het beleid, wat zijn de procedures en hoe wordt het beleid nageleefd?

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Hoeveel en waarvoor wordt er ingehuurd (inzicht voor de raad) en hoe presteert Haarlem in vergelijking met andere gemeenten?

Protocol/werkinstructies

 • Wat is het beleid, wat zijn de procedures en hoe wordt het beleid nageleefd?

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

 • Wat is het beleid, wat zijn de procedures en hoe wordt het beleid nageleefd?
 • Hoeveel en waarvoor wordt er ingehuurd (inzicht voor de raad) en hoe presteert Haarlem in vergelijking met andere gemeenten?

Besluit tot externe inhuur

-

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

 • Hoeveel en waarvoor wordt er ingehuurd (inzicht voor de raad) en hoe presteert Haarlem in vergelijking met andere gemeenten?

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

-

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

-

Hellendoorn, Twenterand, Wierden en Rijssen-Holten (West-Twente) (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welk beleid is door de gemeente (raad en college) vastgesteld ten aanzien van strategische personeelsbeleid en inhuur van derden?
 • Is er flankerend beleid (bijv. afdelingsplannen) rond strategische personeelsplanning en inhuur derden?
 • Is het beleid actueel en bevat het beleid aanknopingspunten voor de raad in de beoordeling van voorstellen voor inhuur?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Is het beleid actueel en bevat het beleid aanknopingspunten voor de raad in de beoordeling van voorstellen voor inhuur?
 • Welke instrumenten heeft de raad tot zijn beschikking om op de inhuur van externen te sturen en te controleren?

Controlerende rol

 • Welke instrumenten heeft de raad tot zijn beschikking om op de inhuur van externen te sturen en te controleren?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Op welke manier is de interne verantwoording geregeld over de inhuur van externen?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Op welke manier wordt over de inhuur van externen gerapporteerd naar de raad?

Informatievoorziening controle

 • Op welke manier wordt over de inhuur van externen gerapporteerd naar de raad?

Organisatie externe inhuur

 • Op welke manier is de interne verantwoording geregeld over de inhuur van externen?

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Wat zijn de kerncijfers en kerngegevens rond de inhuur van derden (jaren 2014-2017)?

Protocol/werkinstructies

-

(Strategisch) personeelsbeleid

 • Is er flankerend beleid (bijv. afdelingsplannen) rond strategische personeelsplanning en inhuur derden?

Uitvoering Externe Inhuur

 • In hoeverre vinden inhuurprocessen gestructureerd (conform beleidsvoornemens) plaats?

Besluit tot externe inhuur

-

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

-

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

-

Het Hogeland (2017)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Zijn er kaders vastgesteld ten aanzien van inhuur? Zijn er een beleidsvisie en -strategie ten aanzien van de inhuur van derden, en hoe verhouden die zich tot algemene uitgangspunten van good governance (bijvoorbeeld ten aanzien van relatieve omvang, duur, transparantie, registratie en managementinformatie enz.)?

Budget

 • Welke budgetten zijn er bij de gemeente gemoeid met de inhuur van derden, en hoe zijn die verdeeld over de verschillende afdelingen en beleidsterreinen?

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Wordt er sturingsinformatie verzameld en in welke mate is er sprake van sturing op inhuur door college en ambtelijk management?

Kaderstellende rol

 • Zijn er richtinggevende kaders van de gemeenteraad?

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Wordt gemonitord of beoogde resultaten met de inhuur daadwerkelijk zijn gerealiseerd en wat is de conclusie daaruit?

Evaluatie/onderzoek

 • Wordt inhuur geëvalueerd? Wat zijn oorzaken en factoren die bij wel/niet realiseren van beoogde resultaten een rol spelen?

Informatievoorziening sturing

 • Wordt er sturingsinformatie verzameld en in welke mate is er sprake van sturing op inhuur door college en ambtelijk management?

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Hoe wordt de raad (door B&W) geïnformeerd over de inhuur van derden en de mate waarin wordt voldaan aan de kaders?

Organisatie externe inhuur

 • Zijn er verschillen in de manier waarop ad hoc en structurele inhuur worden vorm gegeven?

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Wat is de aard en omvang (in tijd/fte) van inhuur van derden?
 • Welke verschillende categorieën en vormen van inhuur kunnen worden onderscheiden?

Protocol/werkinstructies

-

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

 • In welke mate is er sprake van ad hoc opdrachten en in welke mate van structurele inhuur?
 • Hoe wordt het beleid rond inhuur in de praktijk uitgevoerd, onder meer ten aanzien van de beslissing over inhuur, opdrachtverlening, verslaglegging, inzicht in resultaten, en kwaliteit?
 • Wordt er sturingsinformatie verzameld en in welke mate is er sprake van sturing op inhuur door college en ambtelijk management?
 • Blijft de inhuur en/of de wijze waarop ingehuurd wordt binnen de afgesproken kaders?

Besluit tot externe inhuur

 • Wat zijn de motieven voor inhuur?
 • Hoe wordt het beleid rond inhuur in de praktijk uitgevoerd, onder meer ten aanzien van de beslissing over inhuur, opdrachtverlening, verslaglegging, inzicht in resultaten, en kwaliteit?

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

 • Hoe wordt het beleid rond inhuur in de praktijk uitgevoerd, onder meer ten aanzien van de beslissing over inhuur, opdrachtverlening, verslaglegging, inzicht in resultaten, en kwaliteit?

Verstrekken opdracht

 • Hoe wordt het beleid rond inhuur in de praktijk uitgevoerd, onder meer ten aanzien van de beslissing over inhuur, opdrachtverlening, verslaglegging, inzicht in resultaten, en kwaliteit?

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

 • Wordt er sturingsinformatie verzameld en in welke mate is er sprake van sturing op inhuur door college en ambtelijk management?
 • Wordt gemonitord of beoogde resultaten met de inhuur daadwerkelijk zijn gerealiseerd en wat is de conclusie daaruit?
 • Wordt inhuur geëvalueerd? Wat zijn oorzaken en factoren die bij wel/niet realiseren van beoogde resultaten een rol spelen?

Geleverde eindproduct/dienstverlening

 • Hoe wordt het beleid rond inhuur in de praktijk uitgevoerd, onder meer ten aanzien van de beslissing over inhuur, opdrachtverlening, verslaglegging, inzicht in resultaten, en kwaliteit?

Opdrachtgeverschap

 • Heeft de gemeente voldoende kennis en expertise voor goed opdrachtgeverschap bij inhuur?

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

 • Kosten/baten: is het resultaat, naar het oordeel van betrokkenen, de (meer)kosten van het inhuren waard (boven het zelf doen door eigen personeel van de gemeente)?

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

-

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

 • Heeft de gemeente inzicht in de (meer)kosten van inhuur?
 • Kosten/baten: is het resultaat, naar het oordeel van betrokkenen, de (meer)kosten van het inhuren waard (boven het zelf doen door eigen personeel van de gemeente)?

Hoeksche Waard (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welk beleid hanteert de gemeente Hoeksche Waard op het gebied van de inhuur van externen?
 • Welke doelstellingen heeft de gemeente Hoeksche Waard geformuleerd ten aanzien van externe inhuur?
 • In hoeverre voldoet het beleid op het gebied van de inhuur van externen aan de verwachtingen van de raad?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

'- Welke middelen zet de gemeente in om de externe inhuur te verlagen van 18% in 2019 naar 5% in 2021?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • In hoeverre voldoet het beleid op het gebied van de inhuur van externen aan de verwachtingen van de raad?

Controlerende rol

 • In hoeverre voldoet het beleid op het gebied van de inhuur van externen aan de verwachtingen van de raad?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie externe inhuur

 • Wat is de procedure bij inhuur?

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Wat is de samenstelling van de externe inhuur in de gemeente Hoeksche Waard in de periode 2019-2020: Is de inhuur tijdelijk of structureel? Op welke disciplines? Wat zijn de redenen voor inhuur?
 • Hoe verhoudt externe inhuur in de gemeente Hoeksche Waard zich tot andere gemeenten?

Protocol/werkinstructies

-

(Strategisch) personeelsbeleid

 • Op welke wijze draagt externe inhuur bij aan het strategisch personeelsbeleid?

Uitvoering Externe Inhuur

 • Wat betekent de externe inhuur voor de continuïteit en de kwaliteit van de werkprocessen?
 • Wat is de samenstelling van de externe inhuur in de gemeente Hoeksche Waard in de periode 2019-2020: Is de inhuur tijdelijk of structureel? Op welke disciplines? Wat zijn de redenen voor inhuur?

Besluit tot externe inhuur

 • Wat is de samenstelling van de externe inhuur in de gemeente Hoeksche Waard in de periode 2019-2020: Is de inhuur tijdelijk of structureel? Op welke disciplines? Wat zijn de redenen voor inhuur?

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

 • Zijn de gehanteerde tarieven marktconform?

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

 • Hoe verhoudt externe inhuur in de gemeente Hoeksche Waard zich tot andere gemeenten?

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

 • Hoe doeltreffend is het beleid?

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

 • Welke middelen zet de gemeente in om de externe inhuur te verlagen van 18% in 2019 naar 5% in 2021?

Kerkrade (2012)

Wet- en regelgeving

 • Geven de beleidskaders en uitvoeringsregels aan op welke wijze de opdrachtverlening tot stand dient te komen en borgen deze in voldoende mate een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige inhuur van externen?
  '- Op welke wijze vindt de afweging tot inhuur plaats?
 • Is het besluit tot inhuur genomen in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving?

Beleid(sdoelen)

 • Welk beleid is geformuleerd en welke uitvoeringsregels zijn daarbij vastgesteld?
 • Is het beleid gebaseerd op een visie over de omvang van de formatie in relatie tot de taken van de gemeente?
 • Geven de beleidskaders en uitvoeringsregels aan op welke wijze de opdrachtverlening tot stand dient te komen en borgen deze in voldoende mate een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige inhuur van externen?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Wat is de omvang van de externe inhuur in formatieve en financiële zin?
 • Hoe is de verdeling over de diverse gemeentelijke velden?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie externe inhuur

 • Hoe wordt de kennis in de organisatie geborgd?

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Wat is de omvang van de externe inhuur in formatieve en financiële zin?
 • Hoe is de verdeling over de diverse gemeentelijke velden?

Protocol/werkinstructies

 • Welk beleid is geformuleerd en welke uitvoeringsregels zijn daarbij vastgesteld?
 • Geven de beleidskaders en uitvoeringsregels aan op welke wijze de opdrachtverlening tot stand dient te komen en borgen deze in voldoende mate een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige inhuur van externen?

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

 • Hoe is de relatie van de externe bureaus met de staande organisatie en hoe is de aansturing en begeleiding?

Besluit tot externe inhuur

 • Op welke wijze vindt de afweging tot inhuur plaats?
 • Is er een duidelijk argument of aanleiding om tot inhuur over te gaan (ziekte, onvervulde vacature etc.)?
 • Is er naar alternatieven gezocht binnen de eigen organisatie?
 • Is er een duidelijk doel of resultaat geformuleerd dat wordt beoogd?
 • Zijn er offertes gevraagd in situaties die daarvoor in aanmerking komen en zijn er in voorkomend geval vooraf kwaliteitseisen geformuleerd en kostenramingen gemaakt?
 • Is het besluit tot inhuur genomen in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving?

Opdrachtformulering

 • Geven de beleidskaders en uitvoeringsregels aan op welke wijze de opdrachtverlening tot stand dient te komen en borgen deze in voldoende mate een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige inhuur van externen?
 • Op welke wijze vindt de afweging tot inhuur plaats?
 • Zijn er offertes gevraagd in situaties die daarvoor in aanmerking komen en zijn er in voorkomend geval vooraf kwaliteitseisen geformuleerd en kostenramingen gemaakt?

Offertes

 • Op welke wijze vindt de afweging tot inhuur plaats?
 • Zijn er offertes gevraagd in situaties die daarvoor in aanmerking komen en zijn er in voorkomend geval vooraf kwaliteitseisen geformuleerd en kostenramingen gemaakt?

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

 • Hoe is de relatie van de externe bureaus met de staande organisatie en hoe is de aansturing en begeleiding?
 • Op welke wijze worden de prestaties, in omvang en kwaliteit geëvalueerd en vinden er functioneringsgesprekken met de externen plaats?

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

 • Op welke wijze worden de prestaties, in omvang en kwaliteit geëvalueerd en vinden er functioneringsgesprekken met de externen plaats?

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

 • Op welke wijze worden de prestaties, in omvang en kwaliteit geëvalueerd en vinden er functioneringsgesprekken met de externen plaats?

Resultaat beleid Externe Inhuur

 • Leidt de inschakeling van externen tot het beoogde resultaat?

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

 • Geven de beleidskaders en uitvoeringsregels aan op welke wijze de opdrachtverlening tot stand dient te komen en borgen deze in voldoende mate een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige inhuur van externen?

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

 • Geven de beleidskaders en uitvoeringsregels aan op welke wijze de opdrachtverlening tot stand dient te komen en borgen deze in voldoende mate een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige inhuur van externen?
 • Is er sprake van een redelijke kosten-baten verhouding bij de inschakeling van externe bureaus?

Kollumerland (2010)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Bestaat er binnen de gemeente (geschreven of ongeschreven) beleid voor de inhuur van derden?
 • Wat is de inhoud van dit beleid?
 • Wat is de kwaliteit van het beleid?

Budget

 • Hoe wordt de inhuur van derden gefinancierd?

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Welke kosten waren in 2008 en 2009 gemoeid met de inhuur van de verschillende vormen van derden?
 • Hoe wordt de inhuur van derden gefinancierd?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

Informatievoorziening sturing

 • Op welke wijze worden de kosten van inhuur inzichtelijk gemaakt?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Hoe vindt informatievoorziening over de inhuur van derden aan de raad plaats?

Informatievoorziening controle

 • Op welke wijze worden de kosten van inhuur inzichtelijk gemaakt?
 • Hoe vindt informatievoorziening over de inhuur van derden aan de raad plaats?

Organisatie externe inhuur

 • Bij wie lag het initiatief om tot de inhuur van derden over te gaan?
 • Wie bepaalde de opdrachtformulering?

Omvang en samenstelling externe inhuur

-

Protocol/werkinstructies

 • Welke eisen werden aan de opdrachtformulering gesteld?

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

-

Besluit tot externe inhuur

 • Bij wie lag het initiatief om tot de inhuur van derden over te gaan?
 • Wie besloot om tot inhuur van derden over te gaan en hoe kwam die beslissing tot stand?
 • Wat waren de redenen om tot inhuur over te gaan?

Opdrachtformulering

 • Wie bepaalde de opdrachtformulering?
 • Welke eisen werden aan de opdrachtformulering gesteld?

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

 • Op welke wijze zijn de dossiers ingevuld?

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

 • Is de inhuur doeltreffend?

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

 • Is de inhuur doelmatig?

Meppel (2010)

Wet- en regelgeving

 • In hoeverre waarborgen de uitvoeringsregels een rechtmatig, effectief en efficiënt proces van de inhuur van derden?
 • Zijn eenduidige uitvoeringsregels vastgesteld?
 • In hoeverre is bij het beleid voor inhuur van extern personeel aandacht voor integriteit, zoals regels om belangenverstrengeling en zogenaamde draaideurconstructies tegen te gaan?

Beleid(sdoelen)

 • In welke mate heeft de gemeente beleid en uitvoeringsregels ten aanzien van inhuur van derden vastgesteld?
 • Heeft de gemeente beleid vastgesteld aangaande inhuur van derden en welke afwegingen liggen hieraan ten grondslag?
 • Waaruit bestaan het beleid en de uitvoeringsregels ten aanzien van de inhuur van derden?
 • In hoeverre waarborgen de uitvoeringsregels een rechtmatig, effectief en efficiënt proces van de inhuur van derden?
 • In hoeverre is bij het beleid voor inhuur van extern personeel aandacht voor integriteit, zoals regels om belangenverstrengeling en zogenaamde draaideurconstructies tegen te gaan?
 • Wat verstaat de gemeente onder ‘inhuur van derden’ en in welke mate komt ‘inhuur van derden’ voor in de gemeentelijke organisatie?
 • Welke motieven, typen of categorieën worden onderscheiden?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Wat is de (financiële) omvang van de jaarlijkse inhuur, in verhouding tot de totale personeelskosten en het personeelsbestand?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Welke informatie wordt door en aan wie verstrekt met betrekking tot inhuur derden?
 • In hoeverre informeert de ambtelijke organisatie het college met tijdige en relevante informatie over de motieven, kosten en resultaten van inhuur?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Welke informatie wordt door en aan wie verstrekt met betrekking tot inhuur derden?
 • In hoeverre verstrekt het college aan de raad tijdige en relevante informatie ten behoeve van sturing en controle door de raad op de inhuur van derden?

Informatievoorziening controle

 • Welke informatie wordt door en aan wie verstrekt met betrekking tot inhuur derden?
 • In hoeverre verstrekt het college aan de raad tijdige en relevante informatie ten behoeve van sturing en controle door de raad op de inhuur van derden?

Organisatie externe inhuur

 • In welke mate heeft de gemeente beleid en uitvoeringsregels ten aanzien van inhuur van derden vastgesteld?
 • Waaruit bestaan het beleid en de uitvoeringsregels ten aanzien van de inhuur van derden?
 • Is duidelijk wie de opdracht aanstuurt?

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Wat verstaat de gemeente onder ‘inhuur van derden’ en in welke mate komt ‘inhuur van derden’ voor in de gemeentelijke organisatie?
 • Welke motieven, typen of categorieën worden onderscheiden?
 • Wat is de omvang van de inhuur van derden tijdens de onderzoeksperiode?
 • Hoeveel extern personeel (in fte’s) huurt de gemeente in?
 • Wat is de aard van de inhuur?
 • Wat is de (financiële) omvang van de jaarlijkse inhuur, in verhouding tot de totale personeelskosten en het personeelsbestand?

Protocol/werkinstructies

 • In welke mate heeft de gemeente beleid en uitvoeringsregels ten aanzien van inhuur van derden vastgesteld?
 • Waaruit bestaan het beleid en de uitvoeringsregels ten aanzien van de inhuur van derden?
 • In hoeverre waarborgen de uitvoeringsregels een rechtmatig, effectief en efficiënt proces van de inhuur van derden?
 • Zijn eenduidige uitvoeringsregels vastgesteld?
 • In hoeverre is bij het beleid voor inhuur van extern personeel aandacht voor integriteit, zoals regels om belangenverstrengeling en zogenaamde draaideurconstructies tegen te gaan?
  '- In hoeverre is het proces verifieerbaar?
 • In hoeverre zijn de uitvoeringsregels hanteerbaar voor de ambtelijke organisatie?

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

 • In hoeverre wordt de inhuur van derden conform beleid en uitvoeringsregels uitgevoerd?
  '- In hoeverre is het proces verifieerbaar?
 • In hoeverre zijn de uitvoeringsregels hanteerbaar voor de ambtelijke organisatie?
 • Is duidelijk wie de opdracht aanstuurt?
 • Op welke wijze bewaakt de gemeente de gemaakte afspraken over tijd, kosten, kwaliteit en resultaat van inhuur van derden?
 • Op welke wijze vindt (proces)begeleiding vanuit de gemeente plaats?
 • Op welke wijze vindt de financiële afwikkeling plaats?

Besluit tot externe inhuur

 • Hoe en in welke mate worden nut, noodzaak of toegevoegde waarde van inhuur afgewogen en onderbouwd?
 • Op welke wijze komt de opdrachtformulering tot stand?
 • Worden alternatieven voor inhuur geïnventariseerd en afgewogen?
 • In hoeverre is sprake van marktwerking, bijvoorbeeld door meerdere offertes te beoordelen?

Opdrachtformulering

 • Hoe en in welke mate worden nut, noodzaak of toegevoegde waarde van inhuur afgewogen en onderbouwd?
 • Op welke wijze komt de opdrachtformulering tot stand?

Offertes

 • In hoeverre is sprake van marktwerking, bijvoorbeeld door meerdere offertes te beoordelen?

Aanbesteding (nationaal en Europees)

 • In hoeverre is sprake van marktwerking, bijvoorbeeld door meerdere offertes te beoordelen?

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

 • Welke selectie‐ en gunningcriteria worden in welke mate bij de afwegingen
  betrokken?

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

 • In hoeverre is het proces verifieerbaar?
 • Is de dossieropbouw voldoende?

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

 • Op welke wijze wordt het geleverde resultaat geëvalueerd, en wordt daarvan
  geleerd?
 • Gebruikt de gemeente een kwaliteitssysteem waarin positieve en negatieve ervaringen met externe inhuur worden bijgehouden?
 • In hoeverre wordt de kennis en ervaring in de organisatie geborgd?

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

 • In hoeverre waarborgen de uitvoeringsregels een rechtmatig, effectief en efficiënt proces van de inhuur van derden?
 • Zijn eenduidige uitvoeringsregels vastgesteld?
 • In hoeverre is bij het beleid voor inhuur van extern personeel aandacht voor integriteit, zoals regels om belangenverstrengeling en zogenaamde draaideurconstructies tegen te gaan?
 • In hoeverre is de inhuur van derden effectief en efficiënt?

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

 • In hoeverre waarborgen de uitvoeringsregels een rechtmatig, effectief en efficiënt proces van de inhuur van derden?
 • Zijn eenduidige uitvoeringsregels vastgesteld?
 • In hoeverre is bij het beleid voor inhuur van extern personeel aandacht voor integriteit, zoals regels om belangenverstrengeling en zogenaamde draaideurconstructies tegen te gaan?
 • In hoeverre is de inhuur van derden effectief en efficiënt?

Midden-Delfland (2011)

Wet- en regelgeving

 • Zijn er regels, procedures en/of verordeningen die gelden voor de inhuur van externen?
 • Borgen de interne regels in voldoende mate een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige inhuur van externen?
 • Wordt voldaan aan de richtlijnen rond inkoop- en aanbesteding?
 • Is de rechtmatigheid geborgd d.m.v. correctie verwerking en archivering (denk aan VAR verklaringen)?

Beleid(sdoelen)

 • Op welke wijze heeft de gemeente haar beleid op het gebied van inhuur externen vormgegeven?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-Beschikt het college over voldoende informatie om zijn beleidsuitvoerende rol te vervullen?

Kaderstellende rol

 • Beschikt de raad over voldoende informatie om zijn kaderstellende en controlerende taken te kunnen vervullen?

Controlerende rol

 • Beschikt de raad over voldoende informatie om zijn kaderstellende en controlerende taken te kunnen vervullen?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Beschikt het college over voldoende informatie om zijn beleidsuitvoerende rol te vervullen?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Beschikt de raad over voldoende informatie om zijn kaderstellende en controlerende taken te kunnen vervullen?

Informatievoorziening controle

 • Beschikt de raad over voldoende informatie om zijn kaderstellende en controlerende taken te kunnen vervullen?

Organisatie externe inhuur

 • Zijn er regels, procedures en/of verordeningen die gelden voor de inhuur van externen?
 • Is de verwerking en archivering goed geregeld (denk daarbij aan VAR verklaringen, identiteitsbewijzen e.d.)?

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Wat is de aard en de omvang van de externe inhuur binnen de gemeente in 2009, 2010 en 2011?
 • Hoe groot is de afhankelijk van Midden-Delfland van externe medewerkers?

Protocol/werkinstructies

 • Wordt voldaan aan de richtlijnen rond inkoop- en aanbesteding?

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

 • Vindt de inhuur op goede wijze plaats?

Besluit tot externe inhuur

 • Is er een onderbouwing van de noodzaak tot inschakeling van externen wat betreft de doeltreffendheid en doelmatigheid daarvan?

Opdrachtformulering

 • Is de opdrachtformulering adequaat?

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

 • Is er bij inkoop/aanbesteding aangestuurd op de optimale prijs/kwaliteitverhouding?
 • Wordt voldaan aan de richtlijnen rond inkoop- en aanbesteding?

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

 • Is de verwerking en archivering goed geregeld (denk daarbij aan VAR verklaringen, identiteitsbewijzen e.d.)?
 • Is de rechtmatigheid geborgd d.m.v. correctie verwerking en archivering (denk aan VAR verklaringen)?

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

 • Wordt er tussentijds voldoende gemonitord op inhuur en wordt waar nodig bijge- stuurd?

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

 • Borgen de interne regels in voldoende mate een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige inhuur van externen?
 • Is er een onderbouwing van de noodzaak tot inschakeling van externen wat betreft de doeltreffendheid en doelmatigheid daarvan?

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

 • Borgen de interne regels in voldoende mate een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige inhuur van externen?
 • Is er een onderbouwing van de noodzaak tot inschakeling van externen wat betreft de doeltreffendheid en doelmatigheid daarvan?

Nissewaard (2022)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welk beleid is door de gemeente (raad en college) vastgesteld ten aanzien van strategisch personeelsbeleid en inhuur van derden?
 • Is er flankerend beleid (bijvoorbeeld afdelingsplannen) rond strategische personeelsplanning en inhuur derden?
 • Is het beleid actueel en bevat het beleid aanknopingspunten voor de raad in de beoordeling van voorstellen voor inhuur?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Is het beleid actueel en bevat het beleid aanknopingspunten voor de raad in de beoordeling van voorstellen voor inhuur?
 • Welke instrumenten heeft de raad tot zijn beschikking om de inhuur van externen te sturen en te controleren?

Controlerende rol

 • Is het beleid actueel en bevat het beleid aanknopingspunten voor de raad in de beoordeling van voorstellen voor inhuur?
 • Welke instrumenten heeft de raad tot zijn beschikking om de inhuur van externen te sturen en te controleren?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Op welke manier is de interne verantwoording geregeld over de inhuur van externen?

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Op welke manier wordt over de inhuur van externen gerapporteerd naar de raad?

Organisatie externe inhuur

 • Is er flankerend beleid (bijvoorbeeld afdelingsplannen) rond strategische personeelsplanning en inhuur derden?

Omvang en samenstelling externe inhuur

'- Wat zijn de kerncijfers en kerngegevens rond de inhuur van derden (jaren 2016-2020)?

Protocol/werkinstructies

-

(Strategisch) personeelsbeleid

 • Welk beleid is door de gemeente (raad en college) vastgesteld ten aanzien van strategisch personeelsbeleid en inhuur van derden?
 • Is er flankerend beleid (bijvoorbeeld afdelingsplannen) rond strategische personeelsplanning en inhuur derden?

Uitvoering Externe Inhuur

 • In hoeverre vinden inhuurprocessen gestructureerd (conform beleidsvoornemens) plaats?

Besluit tot externe inhuur

-

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

-

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

-

Noordwijkerhout (2011)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Wordt de gemeenteraad vooraf en achteraf voldoende geïnformeerd?

Informatievoorziening controle

 • Wordt de gemeenteraad vooraf en achteraf voldoende geïnformeerd?

Organisatie externe inhuur

-

Omvang en samenstelling externe inhuur

-

Protocol/werkinstructies

 • Welke richtlijnen zijn er met betrekking tot inkoop en aanbesteding?

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

 • Worden de richtlijnen nageleefd?

Besluit tot externe inhuur

 • Worden de besluiten ter zake op het juiste niveau genomen?
 • Wordt de reden van inhuur voldoende beargumenteerd?

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

 • Hoe wordt de kwaliteit van de geleverde prestatie beoordeeld?

Geleverde eindproduct/dienstverlening

 • Hoe wordt de kwaliteit van de geleverde prestatie beoordeeld?

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

-

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

-

Ooststellingwerf (2016)

Wet- en regelgeving

 • Is de uitvoering rechtmatig, conform het vastgestelde beleid en geldende wet- en regelgeving?

Beleid(sdoelen)

 • Welk beleid hanteert de gemeente bij afwegingen en beslissingen op het gebied van de inhuur van externen?
 • Wordt in het beleid aandacht besteed aan de doelmatigheid van inhuur?
 • Op welke wijze draagt inhuur bij aan het bereiken van de doelstellingen van het strategisch personeelsbeleid?
 • Zijn de beleidsdoelstellingen zodanig geformuleerd dat de uitvoering getoetst kan worden?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Wat zijn de feitelijke kosten van inhuur per jaar, zowel loonsomgerelateerd als projectgerelateerd?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Welke rol heeft de raad bij het onderwerp inhuur?

Controlerende rol

 • Welke rol heeft de raad bij het onderwerp inhuur?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Zijn de beleidsdoelstellingen zodanig geformuleerd dat de uitvoering getoetst kan worden?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Op welke manier wordt de raad geïnformeerd over de inhuur van externen?

Informatievoorziening controle

 • Op welke manier wordt de raad geïnformeerd over de inhuur van externen?

Organisatie externe inhuur

-

Omvang en samenstelling externe inhuur

-

Protocol/werkinstructies

-

(Strategisch) personeelsbeleid

 • Op welke wijze draagt inhuur bij aan het bereiken van de doelstellingen van het strategisch personeelsbeleid?

Uitvoering Externe Inhuur

 • Is de uitvoering rechtmatig, conform het vastgestelde beleid en geldende wet- en regelgeving?
 • Zijn de beleidsdoelstellingen zodanig geformuleerd dat de uitvoering getoetst kan worden?

Besluit tot externe inhuur

 • Welk beleid hanteert de gemeente bij afwegingen en beslissingen op het gebied van de inhuur van externen?

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

 • Op welke wijze draagt inhuur bij aan het bereiken van de doelstellingen van het strategisch personeelsbeleid?

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

 • Wordt in het beleid aandacht besteed aan de doelmatigheid van inhuur?

Raalte (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Wat is het beleid van de gemeente met betrekking tot externe inhuur en op welke wijze wordt hier in de praktijk uitvoering aan gegeven?
 • Hoe wordt binnen het personeelsbeleid geanticipeerd op de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt en andere relevante ontwikkelingen?
 • Welke invloed heeft externe inhuur op de kwaliteit en continuïteit van werkprocessen en daarmee op de realisatie van beleidsdoelen nu en in de toekomst?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Wat was in de periode 2014-2017 de omvang en samenstelling van de externe inhuur ten opzichte van de totale loonsom uitgesplitst naar beleidsvelden?
 • Hoe verhouden in de periode 2014-2017 de kosten van externe inhuur zich tot de kosten voor andere vormen van flexibele arbeid?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Welke kaders heeft de gemeenteraad gesteld over beleid met betrekking tot externe inhuur?
 • Wat betekenen de verwachte ontwikkelingen op het gebied van externe inhuur voor de kaderstellende rol van de raad?

Controlerende rol

 • Op welke wijze vult de raad haar controlerende rol in?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Op welke wijze wordt het huidige beleid m.b.t. externe inhuur geëvalueerd?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Hoe wordt de gemeenteraad nu en in de toekomst geïnformeerd over externe inhuur?

Organisatie externe inhuur

-

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Wat was in de periode 2014-2017 de omvang en samenstelling van de externe inhuur ten opzichte van de totale loonsom uitgesplitst naar beleidsvelden?

Protocol/werkinstructies

-

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

 • Wat is het beleid van de gemeente met betrekking tot externe inhuur en op welke wijze wordt hier in de praktijk uitvoering aan gegeven?

Besluit tot externe inhuur

-

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

 • Welke invloed heeft externe inhuur op de kwaliteit en continuïteit van werkprocessen en daarmee op de realisatie van beleidsdoelen nu en in de toekomst?

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

 • Hoe verhouden in de periode 2014-2017 de kosten van externe inhuur zich tot de kosten voor andere vormen van flexibele arbeid?

Rekenkamer Oost Nederland (2014)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke visie heeft de provincie op externe inhuur en welk beleid en afwegingskader hanteert zij?
 • Hoe verloopt de uitvoering van externe inhuur in de praktijk en is dit in lijn met het beleid?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Wat is de omvang en samenstelling van de externe inhuur (zowel de reguliere inhuur als de inhuur voor de investeringsimpuls) en uitbesteding in de periode 2010- 2013 afgezet tegen de totale loonsom?
 • Hoe ontwikkelt de externe inhuur en uitbesteding (binnen de reguliere formatie) zich in relatie tot de bezuinigingsopgave op de formatie?"

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Hoe worden Provinciale Staten hierover geïnformeerd?

Informatievoorziening controle

 • Hoe worden Provinciale Staten hierover geïnformeerd?

Organisatie externe inhuur

-

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Wat is de omvang en samenstelling van de externe inhuur (zowel de reguliere inhuur als de inhuur voor de investeringsimpuls) en uitbesteding in de periode 2010- 2013 afgezet tegen de totale loonsom?
 • Hoe ontwikkelt de externe inhuur en uitbesteding (binnen de reguliere formatie) zich in relatie tot de bezuinigingsopgave op de formatie?

Protocol/werkinstructies

-

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

 • Hoe verloopt de uitvoering van externe inhuur in de praktijk en is dit in lijn met het beleid?
 • Op welke wijze wordt binnen de ambtelijke organisatie controle gehouden op externe inhuur?

Besluit tot externe inhuur

-

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

 • Op welke wijze wordt binnen de ambtelijke organisatie controle gehouden op externe inhuur?

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

-

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

 • Wat is de omvang en samenstelling van de externe inhuur (zowel de reguliere inhuur als de inhuur voor de investeringsimpuls) en uitbesteding in de periode 2010- 2013 afgezet tegen de totale loonsom?
 • Hoe ontwikkelt de externe inhuur en uitbesteding (binnen de reguliere formatie) zich in relatie tot de bezuinigingsopgave op de formatie?"

Rekenkamer Zeeland (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Wat was in de periode 2012 - 2018 de beleidsvisie en doelstelling van Provinciale en Gedeputeerde Staten ten aanzien van externe inhuur?
 • Wat is er in het beleidskader opgenomen over de rolverdeling tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten wat betreft de sturing op externe inhuur door de Provinciale organisatie?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Wat is in de periode 2012 – 2018 per jaar de omvang (euro) van externe inhuur door de provinciale organisatie en hoe verhoudt zich dat tot de totale omvang (euro) van het personeelsbestand en de gestelde norm van 10%?

Sturende rol college

 • Welke afwegingskaders hebben Provinciale en/of Gedeputeerde Staten vastgesteld over zelf doen versus verschillende vormen van externe inhuur?

Kaderstellende rol

 • Welke afwegingskaders hebben Provinciale en/of Gedeputeerde Staten vastgesteld over zelf doen versus verschillende vormen van externe inhuur?

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Blijkt uit casestudie en overige onderzoeksinformatie dat de interne uitvoeringsregels gevolgd worden bij besluitvorming over externe inhuur in de praktijk en is de verantwoording daarover adequaat?

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Hoe verantwoorden de provinciale organisatie en Gedeputeerde Staten over externe inhuur aan Provinciale Staten?

Organisatie externe inhuur

 • Welke afwegingskaders hebben Provinciale en/of Gedeputeerde Staten vastgesteld over zelf doen versus verschillende vormen van externe inhuur?
 • Wat is er in het beleidskader opgenomen over de rolverdeling tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten wat betreft de sturing op externe inhuur door de Provinciale organisatie?
 • Welke interne uitvoeringsregels op het gebied van externe inhuur zijn er bij de Provinciale organisatie van toepassing en hoe is dit organisatorisch geborgd?

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Wat is in de periode 2012 – 2018 per jaar de omvang (euro) van externe inhuur door de provinciale organisatie en hoe verhoudt zich dat tot de totale omvang (euro) van het personeelsbestand en de gestelde norm van 10%?

Protocol/werkinstructies

 • Welke interne uitvoeringsregels op het gebied van externe inhuur zijn er bij de Provinciale organisatie van toepassing en hoe is dit organisatorisch geborgd?

(Strategisch) personeelsbeleid

 • Welke strategische personeelsplanning heeft de provinciale organisatie in de periode 2012-2018 gevoerd?

Uitvoering Externe Inhuur

 • Blijkt uit casestudie en overige onderzoeksinformatie dat de interne uitvoeringsregels gevolgd worden bij besluitvorming over externe inhuur in de praktijk en is de verantwoording daarover adequaat?

Besluit tot externe inhuur

 • Welke afwegingskaders hebben Provinciale en/of Gedeputeerde Staten vastgesteld over zelf doen versus verschillende vormen van externe inhuur?
 • Blijkt uit casestudie en overige onderzoeksinformatie dat de interne uitvoeringsregels gevolgd worden bij besluitvorming over externe inhuur in de praktijk en is de verantwoording daarover adequaat?

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

 • Blijkt uit casestudie en overige onderzoeksinformatie dat de interne uitvoeringsregels gevolgd worden bij besluitvorming over externe inhuur in de praktijk en is de verantwoording daarover adequaat?

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

-

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

 • Wat is in de periode 2012 – 2018 per jaar de omvang (euro) van externe inhuur door de provinciale organisatie en hoe verhoudt zich dat tot de totale omvang (euro) van het personeelsbestand en de gestelde norm van 10%?

Rotterdam (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welk beleid is van toepassing op de inhuur van externe medewerkers en in hoeverre is dit beleid adequaat?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • In hoeverre stuurt de gemeente adequaat op de begroting en de realisatie van externe inhuur?

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • In hoeverre stuurt de gemeente adequaat op de begroting en de realisatie van externe inhuur?

Kaderstellende rol

 • In hoeverre stuurt de gemeente adequaat op de begroting en de realisatie van externe inhuur?

Controlerende rol

 • In hoeverre stuurt de gemeente adequaat op de begroting en de realisatie van externe inhuur?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Op welke wijze legt het college verantwoording af over de realisatie van externe inhuur en in hoeverre is deze verantwoording toereikend voor de gemeenteraad?

Organisatie externe inhuur

-

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Hoe heeft de omvang en samenstelling van de externe inhuur zich in de afgelopen jaren ontwikkeld en wat is de achtergrond hiervan?

Protocol/werkinstructies

Beschikt de gemeente over adequate procesafspraken voor externe inhuur en wordt in de praktijk gewerkt volgens deze afspraken?

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

 • Beschikt de gemeente over adequate procesafspraken voor externe inhuur en wordt in de praktijk gewerkt volgens deze afspraken?

Besluit tot externe inhuur

-

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

-

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

-

Stichtse Vecht (2018)

Wet- en regelgeving

 • Is de uitvoering rechtmatig, dat wil zeggen conform het vastgestelde beleid en de geldende wet- en regelgeving?

Beleid(sdoelen)

 • Welk beleid hanteert de gemeente op het gebied van de inhuur van externen?
 • Zijn de beleidsdoelstellingen zodanig geformuleerd dat de uitvoering getoetst kan worden?
 • Wordt in het beleid aandacht besteed aan doelmatigheid van inhuur?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Wat zijn de feitelijke kosten van inhuur per jaar in relatie tot de loonsom, zowel loonsomgerelateerd als projectgerelateerd?
 • Blijft de externe inhuur binnen de gestelde kaders (financieel, kwantiteit, kwaliteit en duur) (doelmatigheid)?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Welke rol heeft de raad bij het onderwerp inhuur?

Controlerende rol

 • Welke rol heeft de raad bij het onderwerp inhuur?

Monitoring

 • Zijn de beleidsdoelstellingen zodanig geformuleerd dat de uitvoering getoetst kan worden?

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Zijn de beleidsdoelstellingen zodanig geformuleerd dat de uitvoering getoetst kan worden?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Op welke manier wordt de raad geïnformeerd over de inhuur van externen?

Informatievoorziening controle

 • Op welke manier wordt de raad geïnformeerd over de inhuur van externen?

Organisatie externe inhuur

 • Hoe is de procedure bij inhuur en hoe wordt aandacht besteed aan doelmatigheid?

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Hoe is de verhouding tussen personeel in dienst van de gemeente en externe inhuur per dienst van de gemeente?
 • Hoe verhoudt zich de mate van externe inhuur in Stichtse Vecht met andere gemeenten?

Protocol/werkinstructies

 • Hoe is de procedure bij inhuur en hoe wordt aandacht besteed aan doelmatigheid?
 • Worden bij besluitvorming om externe expertise/capaciteit in te huren richtlijnen voor afweging gevolgd?

(Strategisch) personeelsbeleid

 • Op welke wijze draagt inhuur bij aan het strategisch personeelsbeleid?

Uitvoering Externe Inhuur

 • Is de uitvoering rechtmatig, dat wil zeggen conform het vastgestelde beleid en de geldende wet- en regelgeving?

Besluit tot externe inhuur

 • Worden bij besluitvorming om externe expertise/capaciteit in te huren richtlijnen voor afweging gevolgd?
 • Is er voorafgaand aan de inhuur beoordeeld of de benodigde expertise intern aanwezig is en of interne inhuur mogelijk is?
 • Is er een afweging geweest: inhuur of in dienst nemen, al dan niet met (een) andere gemeente(n)?

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

 • Is na beëindiging van de opdracht geëvalueerd en hierover gerapporteerd?

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

 • Heeft de inhuur qua effecten opgeleverd wat daarmee werd beoogd (doeltreffendheid)?

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

 • Wordt in het beleid aandacht besteed aan doelmatigheid van inhuur?
 • Hoe is de procedure bij inhuur en hoe wordt aandacht besteed aan doelmatigheid?
 • Blijft de externe inhuur binnen de gestelde kaders (financieel, kwantiteit, kwaliteit en duur) (doelmatigheid)?

Súdwest-Fryslân (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welk beleid hanteert de gemeente voor de inhuur van derden?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • Hoe heeft de inhuur zich vanaf 2017 financieel ontwikkeld en hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot de vastgestelde begroting?

Uitgaven

 • Hoe heeft de inhuur zich vanaf 2017 financieel ontwikkeld en hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot de vastgestelde begroting?

Sturende rol college

 • Hoe vindt gemeentebreed de financiële en procedurele sturing op inhuur plaats?

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Op welke wijze legt het college verantwoording af over de realisatie van de inhuur van derden?

Organisatie externe inhuur

-

Omvang en samenstelling externe inhuur

-

Protocol/werkinstructies

-

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

 • Hoe verloopt het inhuren van derden in de praktijk?
 • Hoe vindt gemeentebreed de financiële en procedurele sturing op inhuur plaats?

Besluit tot externe inhuur

-

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

 • Op welke wijze legt het college verantwoording af over de realisatie van de inhuur van derden?

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

-

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

-

Tynaarlo (2013)

Wet- en regelgeving

 • Welke procedureel organisatorische voorzieningen heeft de gemeentelijke organisatie getroffen voor een doelmatig en rechtmatig inkoopbeleid ten aanzien van inhuur derden?
 • Worden op de inhuur van derden de inkoop- en aanbestedingsregels rechtmatig, doelmatig en doeltreffend toegepast?
 • Wordt de raad geïnformeerd over het personeelsbeleid (procedures en doelstellingen ten aanzien van vast en extern), de ontwikkelingen in het personeelsbestand, de kosten die ermee zijn gemoeid en de wijze waarop de inkoop- en aanbestedingsregels daarop worden uitgevoerd?

Beleid(sdoelen)

 • Is er strategisch personeelsbeleid en is dit SMART?
 • Is er beleid ten aanzien van inhuur externen en is dit SMART?
 • Is er sprake van beleidsmatige samenhang tussen strategisch personeelsbeleid, het beleid voor inhuur van externen en het inkoop- en aanbestedingsbeleid?
 • Wordt de raad geïnformeerd over het personeelsbeleid (procedures en doelstellingen ten aanzien van vast en extern), de ontwikkelingen in het personeelsbestand, de kosten die ermee zijn gemoeid en de wijze waarop de inkoop- en aanbestedingsregels daarop worden uitgevoerd?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • Hoe was de ontwikkeling, omvang en opbouw van het personeelsbestand (vast en extern), welke kosten waren hiermee gemoeid en hoe verhouden deze zich ten opzichte van de begrote kosten? Hoe verhouden deze gegevens zich tot vergelijkbare gemeenten?

Uitgaven

 • Hoe was de ontwikkeling, omvang en opbouw van het personeelsbestand (vast en extern), welke kosten waren hiermee gemoeid en hoe verhouden deze zich ten opzichte van de begrote kosten? Hoe verhouden deze gegevens zich tot vergelijkbare gemeenten?
 • Wordt de raad geïnformeerd over het personeelsbeleid (procedures en doelstellingen ten aanzien van vast en extern), de ontwikkelingen in het personeelsbestand, de kosten die ermee zijn gemoeid en de wijze waarop de inkoop- en aanbestedingsregels daarop worden uitgevoerd?

Sturende rol college

 • Wordt nagegaan of met het gevoerde personeelsbeleid en het inhuurbeleid de beoogde organisatiedoelen worden verwezenlijkt en wordt er zo nodig gestuurd op realisatie daarvan?

Kaderstellende rol

 • Is de informatie die de raad krijgt toereikend met het oog op de kaderstellende en controlerende taak van de raad?

Controlerende rol

 • Is de informatie die de raad krijgt toereikend met het oog op de kaderstellende en controlerende taak van de raad?

Monitoring

 • Is er voorzien in monitoring van de ontwikkelingen van het personeel (vast en extern), het personeelsbeleid en het beleid voor inhuur van externen en de bijbehorende kosten en wordt daarover informatie verstrekt?

Evaluatie/onderzoek

 • Wordt nagegaan of met het gevoerde personeelsbeleid en het inhuurbeleid de beoogde organisatiedoelen worden verwezenlijkt en wordt er zo nodig gestuurd op realisatie daarvan?

Informatievoorziening sturing

 • Is er voorzien in monitoring van de ontwikkelingen van het personeel (vast en extern), het personeelsbeleid en het beleid voor inhuur van externen en de bijbehorende kosten en wordt daarover informatie verstrekt?
 • Wordt er verantwoording afgelegd aan het college en zo ja voldoet deze
  verantwoording aan de eisen van transparantie?

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Is er voorzien in monitoring van de ontwikkelingen van het personeel (vast en extern), het personeelsbeleid en het beleid voor inhuur van externen en de bijbehorende kosten en wordt daarover informatie verstrekt?
 • Wordt de raad geïnformeerd over het personeelsbeleid (procedures en doelstellingen ten aanzien van vast en extern), de ontwikkelingen in het personeelsbestand, de kosten die ermee zijn gemoeid en de wijze waarop de inkoop- en aanbestedingsregels daarop worden uitgevoerd?

Organisatie externe inhuur

 • Welke procedureel organisatorische voorzieningen heeft de gemeentelijke organisatie getroffen voor een doelmatig en rechtmatig inkoopbeleid ten aanzien van inhuur derden?
 • Is duidelijk aangegeven wie, waarvoor verantwoordelijk is en wat de te volgen procedures zijn?
 • Zijn er maatregelen genomen om de integriteit van de betrokkenen bij de aanbesteding te borgen en zo ja welke?

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Hoe was de ontwikkeling, omvang en opbouw van het personeelsbestand (vast en extern), welke kosten waren hiermee gemoeid en hoe verhouden deze zich ten opzichte van de begrote kosten? Hoe verhouden deze gegevens zich tot vergelijkbare gemeenten?
 • Wordt de raad geïnformeerd over het personeelsbeleid (procedures en doelstellingen ten aanzien van vast en extern), de ontwikkelingen in het personeelsbestand, de kosten die ermee zijn gemoeid en de wijze waarop de inkoop- en aanbestedingsregels daarop worden uitgevoerd?

Protocol/werkinstructies

 • Welke procedureel organisatorische voorzieningen heeft de gemeentelijke organisatie getroffen voor een doelmatig en rechtmatig inkoopbeleid ten aanzien van inhuur derden?
 • Is duidelijk aangegeven wie, waarvoor verantwoordelijk is en wat de te volgen procedures zijn?
 • Zijn er duidelijke selectie- en gunningscriteria bij de inkoop en aanbesteding van diensten inhuur derden?

(Strategisch) personeelsbeleid

 • Is er strategisch personeelsbeleid en is dit SMART?
 • Is er sprake van beleidsmatige samenhang tussen strategisch personeelsbeleid, het beleid voor inhuur van externen en het inkoop- en aanbestedingsbeleid?
 • Stemmen de verantwoordelijken de uitvoering van personeelsbeleid en inhuur van externen af?

Uitvoering Externe Inhuur

 • Hoe is de naleving van de regels door de organisatie?
 • Stemmen de verantwoordelijken de uitvoering van personeelsbeleid en inhuur van externen af?

Besluit tot externe inhuur

 • Hebben alle (potentiële) aanbieders gelijke kansen en vindt de selectie bij onderhandse aanbestedingen op objectieve grondslagen plaats?

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

 • Zijn er maatregelen genomen om de integriteit van de betrokkenen bij de aanbesteding te borgen en zo ja welke?
 • Hebben alle (potentiële) aanbieders gelijke kansen en vindt de selectie bij onderhandse aanbestedingen op objectieve grondslagen plaats?
 • Wordt de raad geïnformeerd over het personeelsbeleid (procedures en doelstellingen ten aanzien van vast en extern), de ontwikkelingen in het personeelsbestand, de kosten die ermee zijn gemoeid en de wijze waarop de inkoop- en aanbestedingsregels daarop worden uitgevoerd?

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

 • Zijn er duidelijke selectie- en gunningscriteria bij de inkoop en aanbesteding van diensten inhuur derden?

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

 • Zijn de dossiers op een transparante wijze gearchiveerd?

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

 • Wordt nagegaan of met het gevoerde personeelsbeleid en het inhuurbeleid de beoogde organisatiedoelen worden verwezenlijkt en wordt er zo nodig gestuurd op realisatie daarvan?
 • Worden op de inhuur van derden de inkoop- en aanbestedingsregels rechtmatig, doelmatig en doeltreffend toegepast?

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

 • Welke procedureel organisatorische voorzieningen heeft de gemeentelijke organisatie getroffen voor een doelmatig en rechtmatig inkoopbeleid ten aanzien van inhuur derden?
 • Worden op de inhuur van derden de inkoop- en aanbestedingsregels rechtmatig, doelmatig en doeltreffend toegepast?

Veere (2017)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie externe inhuur

-

Omvang en samenstelling externe inhuur

-

Protocol/werkinstructies

-

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

-

Besluit tot externe inhuur

-

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

-

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

-

Veldhoven (2012)

Wet- en regelgeving

 • Waarborgen de regels in voldoende mate de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van bedoelde inhuur?

Beleid(sdoelen)

-

Budget

 • Welke budgetten zijn er voor externe inhuur beschikbaar, hoe worden deze budgetten gevoed en wordt in de onderzoeksjaren binnen de beschikbare budgetruimte gebleven?

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Tot welk bedrag en voor welke doeleinden heeft in de gemeente Veldhoven in de onderzoeksjaren externe inhuur plaatsgevonden?
 • In welke verhouding staan de totale inhuurkosten tot de eigen personeelskos­ ten en is deze verhouding in belangrijke afwijkend van wat bij vergelijkbare gemeenten heeft plaatsgevonden?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Hoe wordt over het inhuren van externen gerapporteerd en verantwoording afgelegd in het kader van de doelmatige besteding van overheidsgelden?

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Hoe wordt over het inhuren van externen gerapporteerd en verantwoording afgelegd in het kader van de doelmatige besteding van overheidsgelden?

Organisatie externe inhuur

 • Op welke wijze is de beslissingsbevoegdheid ten aanzien van externe inhuur vastgelegd en is deze helder en eenduidig? (mandaatregeling?)

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Tot welk bedrag en voor welke doeleinden heeft in de gemeente Veldhoven in de onderzoeksjaren externe inhuur plaatsgevonden?

Protocol/werkinstructies

 • Welke procedures en regels die gemeentebreed gelden voor de inhuur van externen zijn er vastgesteld?
 • Waarborgen de regels in voldoende mate de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van bedoelde inhuur?

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

 • Worden in geval van externe inhuur de intern geldende regels nageleefd en vindt besluitvorming door de juiste organen plaats?

Besluit tot externe inhuur

 • Op welke wijze is de beslissingsbevoegdheid ten aanzien van externe inhuur vastgelegd en is deze helder en eenduidig? (mandaatregeling?)
 • Worden in geval van externe inhuur de intern geldende regels nageleefd en vindt besluitvorming door de juiste organen plaats?
 • Vindt er bij elk inhuurcontract een objectieve afweging plaats van de noodzaak tot het zoeken van een externe oplossing en hoe wordt deze afweging (schriftelijk) vastgelegd?

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

 • Wordt bij het aangaan van een inhuurcontract expliciet aangegeven, wat van de ingehuurde externe wordt verwacht, wordt de te leveren prestatie transparant en meetbaar/controleerbaar in het contract vastgelegd ?

Tarieven inhuur

 • In welke verhouding staan de uurtarieven van de ingehuurde kracht ten opzichte van de uurtarieven van de eigen medewerk(st)ers die deze taken normaliter vervullen?

Dossiervorming/contractregistratie

 • Vindt er bij elk inhuurcontract een objectieve afweging plaats van de noodzaak tot het zoeken van een externe oplossing en hoe wordt deze afweging (schriftelijk) vastgelegd?
 • Vindt na afloop van het contract controle plaats of de contractueel vastgelegde prestaties daadwerkelijk zijn geleverd en hoe wordt dit vastgelegd ?

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

 • Vinden er tussentijds metingen plaats om na te gaan of men voor wat betreft het bereiken van de doelstellingen nog op de goede weg zit?
 • Vindt na afloop van het contract controle plaats of de contractueel vastgelegde prestaties daadwerkelijk zijn geleverd en hoe wordt dit vastgelegd ?

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

 • Waarborgen de regels in voldoende mate de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van bedoelde inhuur?

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

 • Waarborgen de regels in voldoende mate de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van bedoelde inhuur?
 • Welke budgetten zijn er voor externe inhuur beschikbaar, hoe worden deze budgetten gevoed en wordt in de onderzoeksjaren binnen de beschikbare budgetruimte gebleven?
 • Hoe wordt over het inhuren van externen gerapporteerd en verantwoording afgelegd in het kader van de doelmatige besteding van overheidsgelden?

Waalre (2020)

Wet- en regelgeving

 • Waarborgen de regels voor de inhuur van externen in voldoende mate de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van bedoelde inhuur?
 • Heeft de inhuur conform de vastgestelde uitvoeringsregels en aanbestedingsregels plaatsgehad (rechtmatigheid)?

Beleid(sdoelen)

 • Welke beleidsvisie heeft de gemeente Waalre ten aanzien van de organisatie (aard en omvang van interne organisatie) en wat betekent dit voor de inhuur van externe capaciteit en deskundigheid?

Budget

 • Blijft de externe inhuur binnen de gestelde kaders (financieel, kwantiteit, kwaliteit en duur) (doelmatigheid)?

Begroting/Jaarverslag

 • Welke financiële en andere kaders heeft de gemeenteraad vastgesteld ten aanzien van externe inhuur?

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Wat is er vastgelegd met betrekking tot de rolverdeling tussen raad en college?

Kaderstellende rol

 • Welke financiële en andere kaders heeft de gemeenteraad vastgesteld ten aanzien van externe inhuur?
 • Wat is er vastgelegd met betrekking tot de rolverdeling tussen raad en college?

Controlerende rol

 • Wat is er vastgelegd met betrekking tot de rolverdeling tussen raad en college?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Hoe wordt over het inhuren van externen gerapporteerd en verantwoording afgelegd in het kader van de doelmatige besteding van overheidsgelden?

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Hoe wordt over het inhuren van externen gerapporteerd en verantwoording afgelegd in het kader van de doelmatige besteding van overheidsgelden?

Organisatie externe inhuur

 • Welke procedures en regels, die gemeente breed gelden voor de inhuur van externen, zijn er vastgesteld?
 • Op welke wijze is de beslissingsbevoegdheid ten aanzien van externe inhuur vastgelegd en is deze helder en eenduidig? (mandaatregeling?)

Omvang en samenstelling externe inhuur

-

Protocol/werkinstructies

 • Welke procedures en regels, die gemeente breed gelden voor de inhuur van externen, zijn er vastgesteld?
 • Waarborgen de regels voor de inhuur van externen in voldoende mate de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van bedoelde inhuur?

(Strategisch) personeelsbeleid

 • Welke beleidsvisie heeft de gemeente Waalre ten aanzien van de organisatie (aard en omvang van interne organisatie) en wat betekent dit voor de inhuur van externe capaciteit en deskundigheid?

Uitvoering Externe Inhuur

 • Worden in geval van externe inhuur de intern geldende regels nageleefd en vindt besluitvorming door de juiste organen plaats?
 • Heeft de inhuur conform de vastgestelde uitvoeringsregels en aanbestedingsregels plaatsgehad (rechtmatigheid)?
 • Blijft de externe inhuur binnen de gestelde kaders (financieel, kwantiteit, kwaliteit en duur) (doelmatigheid)?

Besluit tot externe inhuur

 • Op welke wijze is de beslissingsbevoegdheid ten aanzien van externe inhuur vastgelegd en is deze helder en eenduidig? (mandaatregeling?)
 • Worden in geval van externe inhuur de intern geldende regels nageleefd en vindt besluitvorming door de juiste organen plaats?
 • Vindt er bij elk inhuurcontract een objectieve afweging plaats van de noodzaak tot het zoeken van een externe oplossing en hoe wordt deze afweging vastgelegd?

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

 • Heeft de inhuur conform de vastgestelde uitvoeringsregels en aanbestedingsregels plaatsgehad (rechtmatigheid)?

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

 • Worden bij een verlenging van het contract de contractvoorwaarden opnieuw beoordeeld en aangepast?

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

 • Vindt er bij elk inhuurcontract een objectieve afweging plaats van de noodzaak tot het zoeken van een externe oplossing en hoe wordt deze afweging vastgelegd?
 • Zijn de te bereiken doelen helder geformuleerd en in de opdracht tot inhuur expliciet vastgelegd?
 • Heeft er na beëindiging van de opdracht een exitgesprek plaatsgevonden waarin wordt geëvalueerd of de beoogde resultaten bereikt zijn en wordt hiervan verslag gemaakt?
 • Vinden er tussentijds metingen plaats om na te gaan of men voor wat betreft het bereiken van de doelstellingen nog op de goede weg zit en vindt na afloop van het contract controle plaats of de contractueel vastgelegde prestaties daadwerkelijk zijn geleverd en hoe wordt dit vastgelegd?

Verstrekken opdracht

 • Zijn de te bereiken doelen helder geformuleerd en in de opdracht tot inhuur expliciet vastgelegd?

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

 • Vinden er tussentijds metingen plaats om na te gaan of men voor wat betreft het bereiken van de doelstellingen nog op de goede weg zit en vindt na afloop van het contract controle plaats of de contractueel vastgelegde prestaties daadwerkelijk zijn geleverd en hoe wordt dit vastgelegd?

Geleverde eindproduct/dienstverlening

 • Heeft er na beëindiging van de opdracht een exitgesprek plaatsgevonden waarin wordt geëvalueerd of de beoogde resultaten bereikt zijn en wordt hiervan verslag gemaakt?
 • Vinden er tussentijds metingen plaats om na te gaan of men voor wat betreft het bereiken van de doelstellingen nog op de goede weg zit en vindt na afloop van het contract controle plaats of de contractueel vastgelegde prestaties daadwerkelijk zijn geleverd en hoe wordt dit vastgelegd?

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

 • Waarborgen de regels voor de inhuur van externen in voldoende mate de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van bedoelde inhuur?

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

 • Waarborgen de regels voor de inhuur van externen in voldoende mate de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van bedoelde inhuur?
 • Hoe wordt over het inhuren van externen gerapporteerd en verantwoording afgelegd in het kader van de doelmatige besteding van overheidsgelden?
 • Blijft de externe inhuur binnen de gestelde kaders (financieel, kwantiteit, kwaliteit en duur) (doelmatigheid)?

Waddeneilanden (2019)

Wet- en regelgeving

 • Welke verordeningen en mandaten gelden ten aanzien van inhuur?
 • Als er punten ten aanzien van de rechtmatigheid van externe inhuur naar voren zijn gekomen bij de interne controle of bij de accountantscontrole, wat is daar dan mee gedaan?

Beleid(sdoelen)

 • Welke formele kader(s) / beleid heeft betrekking op inhuur?
 • Welke doelen en uitgangspunten gelden ten aanzien van inhuur?

Budget

 • Welke financiële kaders gelden ten aanzien van inhuur?

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Welke lasten zijn in 2016-2017gemoeid met inhuur?
 • Hoe zijn deze lasten van inhuur verdeeld over beleidsterreinen?
 • Hoe zijn de lasten van inhuur verdeeld naar de motieven voor inhuur?
 • Welke lasten zijn gemoeid met het ‘inlenen’ van medewerkers van andere (semi) overheden?

Sturende rol college

 • Als er punten ten aanzien van de rechtmatigheid van externe inhuur naar voren zijn gekomen bij de interne controle of bij de accountantscontrole, wat is daar dan mee gedaan?
 • Welke sturingsinformatie wordt bijgehouden? Wordt er gestuurd en zo ja op welke wijze?

Kaderstellende rol

 • Zijn er richtinggevende kaders ten aanzien van externe inhuur en/of de controle daarop door de gemeenteraad vastgesteld? En zo ja, welke?

Controlerende rol

 • Als er punten ten aanzien van de rechtmatigheid van externe inhuur naar voren zijn gekomen bij de interne controle of bij de accountantscontrole, wat is daar dan mee gedaan?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Is inhuur (in het algemeen, of in specifieke gevallen) geëvalueerd en wat is/zijn de uitkomst(en) daarvan?

Informatievoorziening sturing

 • Welke sturingsinformatie wordt bijgehouden? Wordt er gestuurd en zo ja op welke wijze?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Hoe wordt de raad geïnformeerd over externe inhuur?

Informatievoorziening controle

 • Hoe wordt de raad geïnformeerd over externe inhuur?

Organisatie externe inhuur

 • Welke procedures en mandaten gelden ten aanzien van inhuur?
 • Hoe is het inhuurproces formeel ingericht
 • Hoe wordt bewaakt dat inkoop tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden en omstandigheden zal plaatsvinden?

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Wordt er systematisch bezien of capaciteit of expertise van andere overheden kan worden ingehuurd? en waar blijkt dat uit?

Protocol/werkinstructies

-

(Strategisch) personeelsbeleid

 • Wordt er systematisch bezien of capaciteit of expertise van andere overheden kan worden ingehuurd? en waar blijkt dat uit?

Uitvoering Externe Inhuur

 • Hoe verloopt het proces van externe inhuur in de praktijk en hoe wordt er controle op dit proces gehouden?

Besluit tot externe inhuur

 • Hoe zijn de lasten van inhuur verdeeld naar de motieven voor inhuur?
 • Hoe komt het besluit om te gaan inhuren tot stand

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

 • Is inhuur (in het algemeen, of in specifieke gevallen) geëvalueerd en wat is/zijn de uitkomst(en) daarvan?

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

-

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

-

Waterschap Den Dommel (2001)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke definitie wordt gehanteerd voor de inhuur van externen? Is deze vastgelegd? Zo ja, is deze definitie gecommuniceerd?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Hoe wordt er gerapporteerd over de inhuur van externen? Aan wie en wanneer?

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Hoe wordt er gerapporteerd over de inhuur van externen? Aan wie en wanneer?

Organisatie externe inhuur

 • Wat zijn ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van de inhuur van externen? Zijn deze vastgelegd? Zo ja, zijn ze gecommuniceerd?

Omvang en samenstelling externe inhuur

-

Protocol/werkinstructies

 • Is er een procedure afgesproken voor de wijze waarop de inhuurcapaciteit bepaald wordt? Zo ja, welke en is deze gecommuniceerd?
 • Als besloten is tot de inhuur van externen, hoe komt dan een opdracht tot stand? Zijn hier spelregels voor afgesproken? Zijn deze spelregels dekkend, of zijn er hiaten?

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

-

Besluit tot externe inhuur

 • Is er een procedure afgesproken voor de wijze waarop de inhuurcapaciteit bepaald wordt? Zo ja, welke en is deze gecommuniceerd?

Opdrachtformulering

 • Als besloten is tot de inhuur van externen, hoe komt dan een opdracht tot stand? Zijn hier spelregels voor afgesproken? Zijn deze spelregels dekkend, of zijn er hiaten?

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

 • Hoe wordt er gerapporteerd over de inhuur van externen? Aan wie en wanneer?

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

-

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

-

Waterschap Hollandse Delta (2015)

Wet- en regelgeving

 • Zijn er beleidsregels die gelden voor de inhuur van externen en borgen deze interne regels in voldoende mate een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige inhuur van externen?
 • Wordt voldaan aan de wettelijke richtlijnen rond inkoop, aanbesteding en aanverwante wetgeving zoals bijvoorbeeld Wet normering topinkomens?

Beleid(sdoelen)

 • Zijn er beleidsregels die gelden voor de inhuur van externen en borgen deze interne regels in voldoende mate een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige inhuur van externen?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Heeft de organisatie op strategisch en tactisch niveau uitgangspunten geformuleerd rondom de inzet van vast personeel versus de inzet van tijdelijk personeel (flexibele schil)?
 • Beschikt college van dijkgraaf en heemraden (D&H) over voldoende informatie om zijn beleidsuitvoerende rol te vervullen?

Kaderstellende rol

 • Beschikt de Verenigde Vergadering over voldoende informatie om zijn kaderstellende en controlerende taken op het gebied van Inhuur Derden te kunnen vervullen?

Controlerende rol

 • Beschikt de Verenigde Vergadering over voldoende informatie om zijn kaderstellende en controlerende taken op het gebied van Inhuur Derden te kunnen vervullen?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Beschikt college van dijkgraaf en heemraden (D&H) over voldoende informatie om zijn beleidsuitvoerende rol te vervullen?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Beschikt de Verenigde Vergadering over voldoende informatie om zijn kaderstellende en controlerende taken op het gebied van Inhuur Derden te kunnen vervullen?

Informatievoorziening controle

 • Beschikt de Verenigde Vergadering over voldoende informatie om zijn kaderstellende en controlerende taken op het gebied van Inhuur Derden te kunnen vervullen?

Organisatie externe inhuur

 • Heeft de organisatie op strategisch en tactisch niveau uitgangspunten geformuleerd rondom de inzet van vast personeel versus de inzet van tijdelijk personeel (flexibele schil)?
 • Hoe groot is de afhankelijkheid van Waterschap Hollandse Delta van externe medewerkers?

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Wat is de aard en de omvang van de externe inhuur binnen het waterschap Hollandse Delta over de periode 2012, 2013 en 1e helft 2014?

Protocol/werkinstructies

 • Zijn er beleidsregels die gelden voor de inhuur van externen en borgen deze interne regels in voldoende mate een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige inhuur van externen?
 • Is de verwerking en archivering goed geregeld?

(Strategisch) personeelsbeleid

-Heeft de organisatie op strategisch en tactisch niveau uitgangspunten geformuleerd rondom de inzet van vast personeel versus de inzet van tijdelijk personeel (flexibele schil).

Uitvoering Externe Inhuur

 • Wordt het aanwezige potentieel voldoende benut en leidt externe inhuur tot aantoonbare kwaliteitsverhoging?

Besluit tot externe inhuur

 • Is er bij inhuur een onderbouwing van de noodzaak tot inschakeling van externen wat betreft de doeltreffendheid en doelmatigheid daarvan? Zijn alternatieven onderzocht en gewogen?
 • Wordt er bij inkoop en aanbesteding gestuurd op de optimale prijs/kwaliteitverhouding?

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

 • Wordt voldaan aan de wettelijke richtlijnen rond inkoop, aanbesteding en aanverwante wetgeving zoals bijvoorbeeld WNT?

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

 • Is de verwerking en archivering goed geregeld?

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

 • Wordt er tussentijds voldoende gemonitord op te leveren kwaliteit, tijdsduur en kosten? Wordt daarop waar nodig bijgestuurd?

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-Wordt er tussentijds voldoende gemonitord op te leveren kwaliteit, tijdsduur en kosten? Wordt daarop waar nodig bijgestuurd?

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

-

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

 • Zijn er beleidsregels die gelden voor de inhuur van externen en borgen deze interne regels in voldoende mate een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige inhuur van externen?
 • Is er bij inhuur een onderbouwing van de noodzaak tot inschakeling van externen wat betreft de doeltreffendheid en doelmatigheid daarvan? Zijn alternatieven onderzocht en gewogen?
 • Wordt er bij inkoop en aanbesteding gestuurd op de optimale prijs/kwaliteitverhouding?
 • Wordt het aanwezige potentieel voldoende benut en leidt externe inhuur tot aantoonbare kwaliteitsverhoging?

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

 • Zijn er beleidsregels die gelden voor de inhuur van externen en borgen deze interne regels in voldoende mate een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige inhuur van externen?
 • Is er bij inhuur een onderbouwing van de noodzaak tot inschakeling van externen wat betreft de doeltreffendheid en doelmatigheid daarvan? Zijn alternatieven onderzocht en gewogen?
 • Wordt er bij inkoop en aanbesteding gestuurd op de optimale prijs/kwaliteitverhouding?

Woerden (2010)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Is er strategisch personeelsbeleid en is dit SMART-C?
 • Is er beleid ten aanzien van inhuur externen en is dit SMART-C?
 • Is er sprake van beleidsmatige samenhang tussen strategisch personeelsbeleid en het beleid voor inhuur van externen?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • Hoe was de ontwikkeling, omvang en opbouw van het personeelsbestand (vast en extern), welke kosten waren ermee gemoeid en hoe verhouden die zich ten opzichte van de begrote kosten?
 • Hoe verhouden deze gegevens zich tot vergelijkbare gemeenten?

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Wordt nagegaan of met het gevoerde personeelsbeleid en het inhuurbeleid de beoogde organisatiedoelen worden verwezenlijkt en wordt er zo nodig gestuurd op realisatie daarvan?

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

 • Wordt nagegaan of met het gevoerde personeelsbeleid en het inhuurbeleid de beoogde organisatiedoelen worden verwezenlijkt en wordt er zo nodig gestuurd op realisatie daarvan?

Monitoring

 • Is er voorzien in monitoring van de ontwikkelingen van het personeel (vast en extern), het personeelsbeleid en het beleid voor inhuur van externen en de bijbehorende kosten en wordt daarover informatie verstrekt?

Evaluatie/onderzoek

 • Wordt nagegaan of met het gevoerde personeelsbeleid en het inhuurbeleid de beoogde organisatiedoelen worden verwezenlijkt en wordt er zo nodig gestuurd op realisatie daarvan?

Informatievoorziening sturing

 • Is er voorzien in monitoring van de ontwikkelingen van het personeel (vast en extern), het personeelsbeleid en het beleid voor inhuur van externen en de bijbehorende kosten en wordt daarover informatie verstrekt?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Wordt de raad geïnformeerd over het personeelsbeleid (procedures en doelstellingen ten aanzien van vast en extern), de ontwikkelingen in het personeelsbestand en de kosten die ermee zijn gemoeid?
 • Is die informatie toereikend met het oog op de kaderstellende en controlerende taak van de raad?

Informatievoorziening controle

 • Is er voorzien in monitoring van de ontwikkelingen van het personeel (vast en extern), het personeelsbeleid en het beleid voor inhuur van externen en de bijbehorende kosten en wordt daarover informatie verstrekt?
 • Wordt de raad geïnformeerd over het personeelsbeleid (procedures en doelstellingen ten aanzien van vast en extern), de ontwikkelingen in het personeelsbestand en de kosten die ermee zijn gemoeid?
 • Is die informatie toereikend met het oog op de kaderstellende en controlerende taak van de raad?

Organisatie externe inhuur

 • Is duidelijk belegd wie waarvoor verantwoordelijk is?
 • Is duidelijk belegd wat de te volgen procedures zijn?

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Hoe was de ontwikkeling, omvang en opbouw van het personeelsbestand (vast en extern), welke kosten waren ermee gemoeid en hoe verhouden die zich ten opzichte van de begrote kosten?
 • Hoe verhouden deze gegevens zich tot vergelijkbare gemeenten?

Protocol/werkinstructies

 • Is duidelijk belegd wat de te volgen procedures zijn?

(Strategisch) personeelsbeleid

 • Is er strategisch personeelsbeleid en is dit SMART-C?
 • Is er sprake van beleidsmatige samenhang tussen strategisch personeelsbeleid en het beleid voor inhuur van externen?

Uitvoering Externe Inhuur

-

Besluit tot externe inhuur

-

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

 • Stemmen de verantwoordelijken de uitvoering van personeelsbeleid en inhuur van externen af?

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

 • Wordt nagegaan of met het gevoerde personeelsbeleid en het inhuurbeleid de beoogde organisatiedoelen worden verwezenlijkt en wordt er zo nodig gestuurd op realisatie daarvan?

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

 • Wordt nagegaan of met het gevoerde personeelsbeleid en het inhuurbeleid de beoogde organisatiedoelen worden verwezenlijkt en wordt er zo nodig gestuurd op realisatie daarvan?

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

-

Zuidelijke Rekenkamer (2016)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Wat is de visie op en wat zijn de uitgangspunten van het beleid voor externe inhuur?
 • Hoe verhouden visie en uitgangspunten van het beleid voor externe inhuur zich tot het algemene personeelsbeleid?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • In hoeverre zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de omvang van de externe inhuur in de bestuursperiode 2011 -2015?
 • Is de informatie over de omvang van de externe inhuur in de bestuursperiode 2011 -2015 bruikbaar voor de kaderstellende en controlerende taak van Provinciale Staten?

Informatievoorziening controle

 • In hoeverre zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de omvang van de externe inhuur in de bestuursperiode 2011 -2015?
 • Is de informatie over de omvang van de externe inhuur in de bestuursperiode 2011 -2015 bruikbaar voor de kaderstellende en controlerende taak van Provinciale Staten?

Organisatie externe inhuur

-

Omvang en samenstelling externe inhuur

 • Wat was de omvang van de externe inhuur in de bestuursperiode 2011 -2015?
 • In hoeverre zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de omvang van de externe inhuur in de bestuursperiode 2011 -2015?
 • In hoeverre komt de omvang van de externe inhuur in de bestuursperiode 2011 -2015 overeen met wat werd beoogd?
 • Is de informatie over de omvang van de externe inhuur in de bestuursperiode 2011 -2015 bruikbaar voor de kaderstellende en controlerende taak van Provinciale Staten?

Protocol/werkinstructies

-

(Strategisch) personeelsbeleid

 • Hoe verhouden visie en uitgangspunten van het beleid voor externe inhuur zich tot het algemene personeelsbeleid?

Uitvoering Externe Inhuur

 • Hoe is het beleid voor externe inhuur in de bestuursperiode 2011 -2015
  uitgevoerd?

Besluit tot externe inhuur

-

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

-

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

-

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

-

Geleverde eindproduct/dienstverlening

-

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

 • In hoeverre komt de omvang van de externe inhuur in de bestuursperiode 2011 -2015 overeen met wat werd beoogd?

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

-

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

-

Zwartewaterland (2010)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Heeft de gemeente Zwartewaterland beleid geformuleerd ten aanzien van inhuur van
  derden? Zo ja, wat is dat beleid? Zo nee, bestaan er ‘ongeschreven regels’ waar men zich
  aan dient te houden?
 • Door wie wordt de noodzaak tot inhuur vastgesteld en op welke wijze?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • Hoe zijn de kosten van inhuur gedekt en hoe zijn ze in de gemeentelijke begroting en rekening verwerkt?

Uitgaven

 • Bestaat er inzicht in de bedragen die met inhuur van derden zijn gemoeid?
 • Welke bedragen zijn met inhuur van derden in 2008 en 2009 gemoeid, gespecificeerd naar de genoemde vijf categorieën?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Heeft de gemeente Zwartewaterland het inhuurbeleid periodiek geëvalueerd en zo ja wat is er met de resultaten gedaan?
 • Vindt er op afdelingsniveau evaluatie plaats en zo ja wat wordt er met de resultaten gedaan?

Informatievoorziening sturing

 • Bestaat er inzicht in de bedragen die met inhuur van derden zijn gemoeid?
 • Hoe vindt de verslaglegging en verantwoording plaats?

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Bestaat er inzicht in de bedragen die met inhuur van derden zijn gemoeid?
 • Hoe vindt de verslaglegging en verantwoording plaats?

Organisatie externe inhuur

 • Door wie wordt de noodzaak tot inhuur vastgesteld en op welke wijze?

Omvang en samenstelling externe inhuur

-

Protocol/werkinstructies

-

(Strategisch) personeelsbeleid

-

Uitvoering Externe Inhuur

 • Welke inhuur heeft in 2008 en 2009 daadwerkelijk plaatsgevonden en hoe is het proces van inhuur verlopen?

Besluit tot externe inhuur

 • Door wie wordt de noodzaak tot inhuur vastgesteld en op welke wijze?
 • Op welke wijze wordt er door gemeentelijke afdelingen in de praktijk vorm gegeven aan beleid ten aanzien van inhuur van derden of aan ‘ongeschreven regels’? Bij deze vraag wordt getracht inzicht te krijgen hoe in geval van inhuur wordt gehandeld:
 • Wie initieert?
 • Wie beslist?
 • Op welke wijze wordt een verzoek gemotiveerd?
 • Hoe vindt de afweging plaats?
 • Wie beslist uiteindelijk?
 • Hoe wordt de beslissing vastgelegd?
 • Daarnaast wordt getracht inzicht te krijgen in de inhoud van de afweging. Welke overwegingen hebben geleid tot de beslissing over te gaan tot inhuur van derden? In welke gevallen heeft men afgezien van inhuur van derden en waarom?

Opdrachtformulering

-

Offertes

-

Aanbesteding (nationaal en Europees)

-

Communicatie

-

Selectie-/Gunningcriteria

-

Soorten contracten

-

Inhoud contract

 • Hoe luidt de opdrachtverstrekking van de inhuur die in 2008 en 2009 daadwerkelijk heeft plaatsgevonden ?

Tarieven inhuur

-

Dossiervorming/contractregistratie

 • Op welke wijze wordt er door gemeentelijke afdelingen in de praktijk vorm gegeven aan beleid ten aanzien van inhuur van derden of aan ‘ongeschreven regels’? Bij deze vraag wordt getracht inzicht te krijgen hoe in geval van inhuur wordt gehandeld:
 • Wie initieert?
 • Wie beslist?
 • Op welke wijze wordt een verzoek gemotiveerd?
 • Hoe vindt de afweging plaats?
 • Wie beslist uiteindelijk?
 • Hoe wordt de beslissing vastgelegd?
 • Hoe vindt de verslaglegging en verantwoording plaats?

Verstrekken opdracht

-

Monitoren/evalueren uitvoering externe inhuur

 • Op welke wijze wordt (in concrete gevallen) nagegaan in hoeverre inhuur van derden aan de doelstelling heeft beantwoord?

Geleverde eindproduct/dienstverlening

 • Heeft de inschakeling van derden geleid tot de beoogde directe resultaten?

Opdrachtgeverschap

-

Prestaties Externe Inhuur

-

Resultaat beleid Externe Inhuur

 • Heeft de inschakeling van derden geleid tot de beoogde directe resultaten?

Effectiviteit beleid Externe Inhuur

-

Efficiëntie beleid Externe Inhuur

-

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.